guideubon

 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เดินหน้าอบรม “บัณฑิตไทยหัวใจสีขาว”

บัณฑิตไทยหัวใจสีขาว-1.jpg

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการอบรมใจใฝ่ธรรมนำชีวี หัวข้อ “เรื่อง บัณฑิตไทยหัวใจสีขาว” โดยได้รับเกียรติจาก คุณดนัย จันทร์เจ้าฉาย  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี, ประธานสำนักงานทูตความดีแห่งประเทศไทย, ประธานกรรมการมูลนิธิธรรมดี เป็นวิทยากร น้อมนำคำสอนทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตอย่างมีสุข โดยมีนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าร่วมโครงการจำนวน 400 คน ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 2 อาคารเทพรัตนสิริปภา (โรงแรมยู-เพลส)  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 24 สิงหาคมที่ผ่านมา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีประไพ  ธรรมแสง หัวหน้าโครงการ กล่าวว่า โครงการอบรมใจใฝ่ธรรมนำชีวี หัวข้อ “บัณฑิตไทยหัวใจสีขาว” เป็นโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นิสิต นักศึกษา และบัณฑิตในอุดมคติเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม ตั้งมั่นในการทำความดี มีอุดมคติที่ดีในด้านการเป็นผู้มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้ มีน้ำใจ รับผิดชอบต่อส่วนรวม มีภาวะผู้นำ กล้าทำความดี และภาคภูมิใจในความเป็นไทย  ซึ่งรับเกียรติจาก คุณดนัย จันทร์เจ้าฉาย เป็นวิทยากร ซึ่งคุณดนัย เป็นนักคิด นักเขียน นักจัดรายการวิทยุ นักบรรยาย นักบริหารการตลาดและประชาสัมพันธ์ ที่ปลูกฝังแนวคิดธุรกิจสีขาว ด้วยหลักการกลยุทธ์น่านน้ำสีขาว (White Ocean Strategy) และการสื่อสารบนพื้นฐานของความเป็นจริง ซึ่งเป็นต้นแบบการประชาสัมพันธ์ที่มุ่งเน้น เรื่องคุณธรรมจริยธรรมอย่างเป็นรูปธรรม ขยายผลอย่างกว้างขวางในสังคมทุกภาคส่วน และยังเป็นวิทยากรรับเชิญบรรยายในหัวข้อ คุณธรรม จริยธรรม ธรรมะ ให้กับสถาบันทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งการบรรยายถ่ายทอดความดีในครั้งนี้ นับว่าเป็นครั้งที่ 675 มีจำนวนผู้เข้ารับฟังการบรรยายมาแล้วมากกว่า 174,857 คน  

บัณฑิตไทยหัวใจสีขาว-2.jpg

บัณฑิตไทยหัวใจสีขาว-3.jpg

บัณฑิตไทยหัวใจสีขาว-4.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511