guideubon

 

ระงับเข้า - ออกพื้นที่ ต.บัวงาม อ.เดชอุดม 14-27 ส.ค.64

บัวงาม-เดชอุดม-ล็อคดาวน์-01.jpg

ด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน พบผู้ติดเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่ตำบลบัวงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 4 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหนองสนม หมู่ที่ 2 บ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ 11 บ้านหนองสนม หมู่ที่ 13 และบ้านบัวงาม หมู่ที่ 14 มีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น และมีผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อจำนวนมาก ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคไปสู่พื้นที่อื่นๆ จึงมีความจำเป็นต้องบังคับใช้มาตรการที่เข้มงวดและเร่งด่วน สำหรับพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค เพื่อป้องกันและระงับยับยั้งการระบาดของโรค มิให้แพร่ระบาดออกไปในวงกว้าง และเพื่อให้การควบคุมสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุบลราชธานี จึงกำหนดมาตรการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่ตำบลบัวงาม อำเภอเดซอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2564 ถึงวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2564 ดังนี้

1. ห้ามออกนอกพื้นที่บ้านหนองสนม หมู่ที่ 2 บ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ 11 บ้านหนองสนม หมู่ที่ 13 และบ้านบัวงาม หมู่ที่ 14 ตำบลบัวงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี เว้นแต่มีเหตุจำเป็น และได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสาธารณสุข

บัวงาม-เดชอุดม-ล็อคดาวน์-04.jpg

2. ห้ามออกนอกเคหสถาน เวลา 21.00-04.00 น. เว้นแต่มีเหตุจำเป็นและได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสาธารณสุข

3. งดการชุมนุมที่สาธารณะหรือนอกเคหสถาน ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป

4. งดจัดกิจกรรมทุกประเภท ยกเว้น งานศพ โดยต้องขออนุญาตต่อศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ (ศปก.อ.) ในพื้นที่

5. การจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ในร้านอาหารทั่วไป ร้านข้าวต้ม รถเข็น และแผงลอย งดนั่งรับประทานในร้าน แต่ห้ซื้อกลับไปบริโภคที่บ้าน

6. งดการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่

7. ผู้มีเหตุอันควรสงสัยว่าติดเชื้อให้กักตัวอยู่ในเคหสถาน เป็นระยะเวลา 14 วัน และปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

ขอความร่วมมือบุคคลภายนอก งดเดินทางเข้าพื้นที่ดังกล่าวข้างต้น เว้นแต่มีเหตุจำเป็นและได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสาธารณสุข และให้ผู้ที่ได้รับอนุญาตเข้า - ออก พื้นที่ดังกล่าวข้างต้น จัดทำข้อมูลการเดินทางของตนเองให้ชัดเจน โดยลงทะเบียนผ่านทางแอพพิเคชัน หรือวิธีการอื่นใดที่ทางราชการกำหนด หรือเป็นการดำเนินการของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ มีความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และมีความผิดตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ แล้วแต่กรณี

บัวงาม-เดชอุดม-ล็อคดาวน์-02.jpg
บัวงาม-เดชอุดม-ล็อคดาวน์-03.jpg