guideubon

 

ราชภัฏอุบลฯ จัดโครงการเติมฝันปันรัก ครั้งที่ 13 รร.บ้านนาแก พิบูลฯ

เติมฝันปันรัก13-บ้านนาแก-01.jpg

วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี ร่วมกับ สภานักศึกษา, สาขาวิชาเทคโนโลยีการโยธา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และนักศึกษาจิตอาสา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดโครงการเติมฝันปันรัก ครั้งที่ 13 สืบสานพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

โดยมี คุณครูพลอยณิพาภรณ์ ศรีภารา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาแก เป็นประธาน และ นางสาวหทัยกาญจน์ พลโกษฐ์ หัวหน้างานบริหารทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา กล่าวรายงาน ซึ่งมีคณะครู บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา สภานักศึกษา และนักเรียนร่วมโครงการ และดำเนินกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ประดิษฐ์สื่อการเรียนรู้ และนันทนาการ ณ โรงเรียนบ้านนาแก ต.ระเว อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้น ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย และมีผู้ร่วมบริจาคทุนทรัพย์ รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 33,300 บาท โดยได้นำมาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประดิษฐ์สื่อการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ ชั้นอเนกประสงค์ ตู้ทำน้ำเย็น อุปกรณ์กีฬา และนันทนาการต่าง ๆ พร้อมทั้งจัดเป็นทุนอาหารกลางวัน 3,000 บาท ทุนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 2 ทุน ๆ ละ 500 บาท และทุนจิตอาสา จำนวน 2 ทุนๆ ละ 500 บาท

นอกจากนี้ยังมีสำนักบริการวิชาการชุมชน คณาจารย์ และงานบริการและสร้างเสริมสุขภาพ ได้มอบสิ่งยังชีพ ตู้ยา เสื้อผ้า ตุ๊กตา และหนังสือ เพื่อส่งเสริมการสร้างโอกาสทางการศึกษา พัฒนาโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร และส่งเสริมการสร้างจิตอาสา สำนึกรักบ้านเกิดให้แก่เยาวชน ตลอดจนเชื่อมประสานระหว่างมหาวิทยาลัยกับท้องถิ่นในการพัฒนา และร่วมกันสร้างโอกาสทางการศึกษาทุกระดับตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ขอขอบพระคุณหน่วยงานของท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ มา ณ โอกาสนี้

เติมฝันปันรัก13-บ้านนาแก-02.jpg

เติมฝันปันรัก13-บ้านนาแก-03.jpg

เติมฝันปันรัก13-บ้านนาแก-04.jpg