guideubon

 

ม.อุบลฯ ชนะเลิศ งานสาธารณสุขสัมพันธ์ ปลอดบุหรี่และแอลกอฮอล์

สาธารณสุขสัมพันธ์-ปลอดบุหรี่-แอลกอฮอลล์-01.jpg

นักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คว้ารางวัลชนะเลิศ การแข่งขันโครงการและนิทรรศการทางวิชาการระดับชาติ ในงานสาธารณสุขสัมพันธ์ ปลอดบุหรี่และแอลกอฮอล์ บุหรี่ ครั้งที่ 34 จาก 16 สถาบัน ทั่วประเทศ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 30-31 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธารินี ไชยวงศ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายงานพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข กล่าวว่า การแข่งขันโครงการและนิทรรศการทางวิชาการของนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ ครั้งนี้ จัดขึ้นโดยสมาพันธ์นิสิต นักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพแห่งประเทศไทยร่วมกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดขึ้นเพื่อให้นิสิต นักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการระหว่างสถาบัน เป็นการพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาชีพ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง ตลอดจนเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบัน โดยมีสถาบันการศึกษาทางด้านสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพทั่วประเทศเข้าร่วมจำนวน 16 สถาบัน

สาธารณสุขสัมพันธ์-ปลอดบุหรี่-แอลกอฮอลล์-02.jpg

กิจกรรมในงานมีการนำเสนอผลงานทางวิชาการ การนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการควบคุมการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการจัดนิทรรศการทางวิชาการ นอกจากนี้ยังมีการแข่งขันกีฬาในงานสาธารณสุขสัมพันธ์ ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ด้วย

สำหรับการนำเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษาในครั้งนี้ สมาพันธ์ฯ ได้กำหนดหัวข้องานเรื่อง “สาธารณสุขสัมพันธ์ ปลอดบุหรี่และแอลกอฮอล์” โดย ทีมนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำโครงการ “โรงเรียนร่วมใจ มหาวิทยาลัยร่วมสร้าง ลด ละ เลิกบุหรี่และแอลกอฮอล์ ปี 2” ไปนำเสนอและจัดนิทรรศการ ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องปีที่ 2 ที่นักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ดำเนินการร่วมกับโรงเรียนเครือข่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อพัฒนาเป็นโรงเรียนปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

สาธารณสุขสัมพันธ์-ปลอดบุหรี่-แอลกอฮอลล์-03.jpg

ผลการแข่งขัน ทีมนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับ รางวัลชนะเลิศ พร้อมรับโล่รางวัล จากสมาพันธ์นิสิต นักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพแห่งประเทศไทย โดยมี อาจารย์พัจนภา วงษาพรหม และอาจารย์กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ม.อุบลฯ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

นอกจากการแข่งขันทางวิชาการแล้ว ยังมีการแข่งขันกีฬาในงานสาธารณสุขสัมพันธ์ ปลอดบุหรี่และแอลกอฮอล์ บุหรี่ ครั้งนี้ โดยนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ในการแข่งขันตะกร้อประเภททีมชายอีกด้วย

นับว่าเป็นอีกหนึ่งผลงานแห่งความภาคภูมิใจของนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับคณะและสถาบัน ในการแข่งขันทางวิชาการ ซึ่งสามารถประยุกต์ และถ่ายทอดความรู้ทางวิชาชีพได้อย่างชัดเจน ตลอดจนความโดดเด่นด้านกีฬา จึงได้มาซึ่งรางวัลชนะเลิศอย่างภาคภูมิ

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511