guideubon

 

สสจ.อุบลฯ อบรมผู้ประกอบการน้ำดื่มน้ำแข็งต้อง สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน

สสจ.อุบลฯ อบรมผู้ประกอบการน้ำดื่มน้ำแข็งต้อง สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน

 

  คณะกรรมการอาหารจังหวัดอุบลฯ เผยตรวจเข้มสถานที่ผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทและน้ำแข็งทุกแห่งใน จังหวัดอุบลราชธานี หวัง ผู้บริโภคได้บริโภคผลิตภัณฑ์ที่สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน และช่วยลดอุบัติการณ์การเกิดโรคที่เกิดจากน้ำและอาหารด้วย

               นายสุรพร  ลอยหา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี รองประธานคณะกรรมการอาหารจังหวัดอุบลราชธานีเปิด เผยว่า จังหวัดอุบลราชธานี กำหนดให้มีแผนการสุ่มตรวจสอบเฝ้าระวังความปลอดภัยของอาหาร   ตลอดห่วงโซ่อาหาร (ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ) ภายใต้แผนบูรณาการอาหารปลอดภัย จังหวัดอุบลราชธานีเป็นประจำทุกปี

               สำหรับแผนการสุ่มตรวจสถานที่ผลิตและเก็บตัวอย่างน้ำบริโภค-น้ำแข็ง เป็นแผนควบคุมกำกับให้สถานที่ผลิตต้องผ่านตามเกณฑ์ GMP ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศฯ เรื่อง น้ำบริโภคฯ หรือน้ำแข็ง    ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานีมีจำนวนสถานที่ผลิตน้ำบริโภคฯ  168  แห่ง  น้ำแข็ง 21  แห่ง ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ฯ  ดำเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 - มิถุนายน  2557  ผลเป็นดังนี้ 

               1. ตรวจสถานที่ผลิตตามหลักเกณฑ์ GMP จำนวน 100  แห่ง พบว่าผ่านเกณฑ์  98  แห่ง   ไม่ผ่านเกณฑ์  2  แห่ง  (อยู่ระหว่างแก้ไขปรับปรุงสถานที่)  และรอผลตรวจอีก  89  แห่ง

               2. เก็บตัวอย่างน้ำบริโภคและน้ำแข็งจากสถานที่ผลิต เพื่อส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (โดยสมัครใจ) ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์อุบลราชธานี หรือหน่วยวิเคราะห์คุณภาพน้ำ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดำเนินการเก็บตัวอย่างแล้ว  119 ตัวอย่าง  เป็นน้ำบริโภคฯ 98 ตัวอย่าง  ได้มาตรฐาน 84  ตัวอย่างรอผลการตรวจวิเคราะห์  14 ตัวอย่าง  และน้ำแข็ง  21  ตัวอย่าง  ได้มาตรฐาน  18 ตัวอย่าง  รอผลการตรวจวิเคราะห์  3 ตัวอย่าง 

               จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมา  เมื่อผลการตรวจประเมินสถานที่ผลิตผ่านเกณฑ์ GMP ได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 และไม่พบข้อบกพร่องที่รุนแรง  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จะดำเนินการยื่นขอเกียรติบัตร จี.เอ็ม.พี    จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในรายที่สถานที่ผลิตไม่ผ่านเกณฑ์จะให้แก้ไขปรับปรุง และตรวจประเมินซ้ำหากไม่แก้ไขปรับปรุงตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่แนะนำ จะพิจารณาดำเนินการตามกฎหมาย ซึ่งยังไม่มีการดำเนินคดีกับผู้ประกอบการรายใด   โดยในขณะนี้    ผู้ประกอบการน้ำบริโภคฯ/น้ำแข็ง   ได้รับเกียรติบัตรจี.เอ็ม.พีแล้ว ทั้งสิ้น 101  แห่ง 

               รองประธานคณะกรรมการอาหารจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวต่อไปว่าวันนี้ (29 กรกฎาคม 2557) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จึงกำหนดจัดการอบรมผู้ประกอบการผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทและ น้ำแข็ง จังหวัดอุบลราชธานี ณ โรงแรมรีเจ้น อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ขึ้น เพื่อฟื้นฟูความรู้แก่ผู้ประกอบการรายเก่า ชี้แจง/ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตใหม่ และอยู่ในระหว่างการยื่นขออนุญาตในเรื่องแนวทางการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธี การที่ดีในการผลิตการควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิตเชื้อจุลินทรีย์และการ ป้องกันเชื้อจุลินทรีย์ที่มักพบในน้ำบริโภคฯ-น้ำแข็ง  ปัญหาที่พบจากการตรวจประเมินสถานที่และแนวทางการแก้ไข ตลอดจนบทบาทของผู้ประกอบการผลิตในการกำกับดูแลกระบวนการผลิต  เพื่อให้ผลิตภัณฑ์น้ำบริโภคฯ-น้ำแข็งมีความสะอาด ได้มาตรฐาน และปลอดภัยต่อการบริโภค ซึ่งผู้ประกอบการจะได้รับความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างครบถ้วน สามารถนำไปปฏิบัติจริงได้ไม่ยาก

               รองประธานคณะกรรมการอาหาร  จังหวัดอุบลราชธานี  กล่าวตอนท้ายว่าคุณภาพและความปลอดภัยของน้ำบริโภคฯและน้ำแข็งเป็นสิ่งสำคัญ เพราะอาจถือได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์หลักที่ผู้บริโภคดื่ม/กิน เป็นประจำทุกวัน ยิ่งไปกว่านั้น น้ำบริโภคฯและน้ำแข็งยังเป็นสื่อกลางโรคต่างๆ มากมาย คณะกรรมการอาหาร จังหวัดอุบลราชธานี จึงมีการเฝ้าระวัง ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์น้ำบริโภคฯ-น้ำแข็ง โดยเฉพาะที่ผลิตในจังหวัดอย่างเข้มงวด ซึ่งกิจกรรมการอบรมในวันนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมสำคัญตามแผนบูรณาการอาหาร ปลอดภัยของจังหวัด หากมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียน สามารถแจ้งได้ที่กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี โทร.045-262699