guideubon

 

ม.อุบลฯ จัดพิธีไหว้ครู “กันเกรารวมใจ น้อมรำลึกพระคุณครู”

ม.อุบลฯ จัดพิธีไหว้ครู “กันเกรารวมใจ น้อมรำลึกพระคุณครู”

news005-1.jpgเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับสำนักงานพัฒนานักศึกษา จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี ๒๕๕๖ “กันเกรารวมใจ น้อมรำลึกพระคุณครู” ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี และ นายนรพันธ์ จันทร์หอม นายกสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน เพื่อการธำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงามของการศึกษาไทย และเพื่อเป็นการแสดงออกถึงการเคารพบูชากตัญญูกตเวที ต่อคุณครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณในการประสิทธิ์ประสาท และถ่ายทอดวิชาให้แก่ลูกศิษย์เสมอมา

             news005-2.jpg  จากนั้น นักศึกษาทุกคนกล่าวบทไหว้ครู ตัวแทนนักศึกษาแต่ละคณะนำพานธูปเทียน และพานดอกไม้ไหว้ครู นายกสโมสรนักศึกษานำกล่าวคำปฏิญาณตน และ รองศาสตราจารย์ ดร.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้โอวาทนักศึกษาและรับมอบทุนการศึกษาจาก รองศาสตราจารย์ ดร.พจน์ ไชยเสนา รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มอบทุนการศึกษา จำนวน ๒๐,๐๐๐.- บาท ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นประจำทุกปี

และแสดงความยินดีกับ นายอภิสิทธิ์ อุทคำกอง ประธานชมรมพุทธศาสน์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ได้รับโล่รางวัลผู้นำยุวพุทธโลก(ยพล) ครั้งที่ ๑ (The 1st World Buddhist Youth Outstanding Leader Award-WBYOLA)

               นาย คมสัน สุคำภา นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ และ นายสมพร สุวรรณการ นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสารคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ได้รับรางวัล "ลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ในโอกาสงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ จากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์” ประเภทนักเรียน นักศึกษา

               และมอบ เกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยมจากคณะต่างๆ นักศึกษากิจกรรมดีเด่นจากแต่ละคณะ คณะละ ๕ คน นักศึกษากิจกรรมดีเด่น จากองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ตลอดจนนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยด้านกีฬา นักศึกษาที่มีผลการเรียนยอมเยี่ยมจากแต่ละคณะ นักศึกษากิจกรรมดีเด่นจากทุกคณะ คณะละ ๕ คน นักศึกษากิจกรรมดีเด่นจากองค์การนักศึกษา และมอบรางวัลการปฏิบัติงานดีเด่น ด้านสวัสดิการนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ได้รับโล่และใบประกาศเกียรติคุณ กลุ่มสังกัดคณะ จำนวน ๔ คน และกลุ่มสังกัดสำนักงานพัฒนานักศึกษา จำนวน ๔ คน

                สำหรับในปีนี้ นักศึกษาทุกชั้นปีได้จัดทำพาน เพื่อกราบไหว้คณะครู - อาจารย์ตามประเพณีอันดีงามที่ถือปฏิบัติมาช้านานแล้ว ยังมีการประกวดพาน ที่ทำกันมาอย่างประณีตสวยงามของตัวแทนแต่ละคณะ ซึ่งในปีนี้ได้แบ่งการประกวดพานออกเป็น ๒ ประเภท ได้แก่

               ๑. พานประเภทสวยงาม รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คณะนิติศาสตร์ ชั้นปีที่ ๔ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๑ ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ ๓ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒ ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ ๔ และรางวัลชมเชย ๒ รางวัล ได้แก่ พานจากคณะวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ ๒ และคณะวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ชั้นปีที่ ๒

                ๒. พานประเภทสร้างสรรค์ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คณะรัฐศาสตร์ ชั้นปีที่ ๑ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๑ ได้แก่ คณะศิลปประยุกต์ และการออกแบบ ชั้นปีที่ ๒ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒ ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ ๒ และรางวัลชมเชย ๒ รางวัล ได้แก่ พานจากคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ ชั้นปีที่ ๑ และชั้นปีที่ ๔

                จากนั้น ทีมเทคนิคเชียร์และนักศึกษาทั้งหมดในงาน “กันเกรารวมใจ น้อมรำลึกพระคุณครู” ได้ร่วมกันร้องเพลงพระคุณที่สาม และเพลงมาร์ช มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีโดยพร้อมเพียงกัน ก่อนที่นักศึกษาจะแยกย้ายกลับไปยังคณะ เพื่อร่วมพิธีไหว้ครูของแต่ละคณะที่กำหนดจัดขึ้นในช่วงบ่ายต่อไป