guideubon

 

ทหาร-ชาวบ้าน ร่วมขุดลอกวัชพืช เพิ่มอ็อกซิเจนให้กับสัตว์น้ำ

ทหาร-ชาวบ้าน-อุบล-ขุดลอกวัชพืช-02.jpg

วันที่ 25 มกราคม 2559 ที่คลองห้วยชัน บ้านทันเวลาสามัคคี ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี พันเอก โกศล กิจกุลธนันต์ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 56 สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา นำเจ้าหน้าที่ทหาร ร่วมกับเทศบาลเมืองเดชอุดม องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันขุดลอกวัชพืช ระยะทาง 500 เมตร เพื่อคืนความใสสะอาดให้กับแม่น้ำลำคลอง และเพิ่มอ็อกซิเจนให้กับสัตว์น้ำในช่วงหน้าแล้ง เนื่องจากระดับน้ำในแหล่งน้ำตามธรรมชาติลดลงต่ำกว่าปกติ

ทหาร-ชาวบ้าน-อุบล-ขุดลอกวัชพืช-01.jpg

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการร่วมกันสร้างจิตสำนึกให้กับชุมชน ได้ตระหนักถึงความสำคัญต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม หลังจากวัชพืช ผักตบชวา จำนวนมากลอยมาติดในลำคลองและน้ำไม่สามารถไหลผ่านได้ จึงเก็บกวาดเศษขยะ บริเวณคลองห้วยชัน ให้มีคลองสวยน้ำใส คนไทยมีสุข ขึ้นซึ่งวัชพืช ผักตบชวา จำนวนมากเป็นสาเหตุหลักของการกีดขวางการระบายน้ำลงสู่ลำคลอง ตามโครงการคลองสวยน้ำใส คนไทยมีสุข โดยใช้กำลังคน อุปกรณ์ที่หาได้ ซึ่งไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายมาก เป็นการร่วมแรงร่วมใจระหว่างทหาร ส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ สร้างความสมาฉันท์ ปรองดองให้แก่ประชาชน และเพื่อให้เกิดการปรับปรุงสภาพแม่น้ำ ลำคลอง แหล่งน้ำสาธารณะ ให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้ทุกฤดูกาล

ทั้งนี้ รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมทั้งในส่วนของการจัดหาแหล่งน้ำ การบริหารจัดการน้ำ สำรวจสิ่งก่อสร้างที่กีดขวางทางน้ำ และการจัดการปัญหาผักตบชวารวมทั้งวัชพืชต่างๆ ที่เป็นสาเหตุสำคัญของปัญหาและอุปสรรคในการแก้ไขการจัดการเรื่องน้ำ เพื่อคืนแหล่งน้ำลำคลองที่ใสสะอาด ซึ่งเป็นลำน้ำสาขาลำโดมที่ใหลผ่าน ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ไม่ให้มีวัชพืชผักตบชวา-จอกแหน กีดขวางทางน้ำไหลเมื่อถึงฤดูน้ำหลาก และนำวัชพืชที่ขุดลอกนำไปใช้ประโยชน์ในการทำปุ๋ยอินทรีย์สร้างรายได้ให้กับชุมชน