guideubon

 

ม.อุบลฯ ประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ พิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ 13 ธ.ค.60

อาคารเฉลิมพระเกียรติ7รอบ-มออุบล-01.jpg

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประชุมร่วมกับกรมราชองครักษ์ สำนักพระราชวัง และสำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ เพื่อพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันพุธที่ 13 ธันวาคม 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เตรียมรับเสด็จ-พิธีพระราชทานปริญญาบัตร-01.jpg

การประชุมครั้งนี้ ประกอบด้วย พลเอก คณิต เพิ่มทรัพย์ ผู้แทน กรมราชองครักษ์ นายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และ รองศาสตราจารย์ ดร.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมคณะผู้บริหาร ประธาน คณะทำงาน และเลขานุการฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและลงพื้นที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อตรวจการเตรียมความพร้อมของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันพุธที่ 13 ธันวาคม 2560 ที่จะถึงนี้

เตรียมรับเสด็จ-พิธีพระราชทานปริญญาบัตร-02.jpg

หลังจากเสร็จสิ้นการตรวจพื้นที่จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรเรียบร้อยแล้ว ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมเพื่อรับฟังสรุปผลการตรวจพื้นที่ พร้อมทั้งพิจารณาร่างกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งรับฟังข้อชี้แนะและแนวทางปฏิบัติ ตลอดจนบทบาทและหน้าที่การดำเนินงานที่คณะทำงานแต่ละฝ่ายต้องรับผิดชอบดำเนินการให้สำเร็จตรงตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ และเพื่อให้การดำเนินงานในพิธีดังกล่าว เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว

เตรียมรับเสด็จ-พิธีพระราชทานปริญญาบัตร-03.jpg

เตรียมรับเสด็จ-พิธีพระราชทานปริญญาบัตร-04.jpg

เตรียมรับเสด็จ-พิธีพระราชทานปริญญาบัตร-05.jpg

เตรียมรับเสด็จ-พิธีพระราชทานปริญญาบัตร-06.jpg