guideubon

 

อุบลฯ ขยายเวลาปิดสถานบันเทิง อีกรอบ 13-26 มิ.ย.64

ปิดสถานบันเทิง-13-16มิย64-01.jpg

วันที่ 11 มิถุนายน 2564 ตามที่ จังหวัดอุบลราชธานีได้มีคำสั่งที่ 27351/2564 เรื่อง ขยายระยะเวลาปิตสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาตของโรคเป็นการชั่วคราว ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ให้ปิดสถานบริการสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเหิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ สถานประกอบกิจการอาบน้ำ สถานประกอบกิจการอาบอบนวด หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน ทุกแห่ง ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีผลใช้บังคับจนถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2564 นั้น

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุบลราชธานี ตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 19/2564 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564 จึงขยายระยะเวลาปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาตของโรคเป็นการชั่วคราว ได้แก่ สถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ สถานประกอบกิจการอาบน้ำ สถานประกอบกิจการอาบอบนวด หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน ทุกแห่ง ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2564 ถึงวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2564

ผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ มีโทษตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และมีความผิดตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ แล้วแต่กรณี

ปิดสถานบันเทิง-13-16มิย64-02.jpg