guideubon

 

นร.อนุบาลอุบลฯ ติดโควิด 1 ราย โรงเรียนปรับการสอนเป็นออนไลน์

อนุบาลอุบล-ติดโควิด-01.jpg

วันที่ 26 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ได้รับรายงานจากสาธารณสุขจังหวัด กรณีมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6 ตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 1 ราย ในกลุ่มที่มาเรียนเลขที่คี่ (ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเรียนในวันที่ 22 และ 24 มิถุนายน 2564)

ข้อเท็จจริงมีว่า นักเรียนคนตังกล่าวมีอาการไม่สบาย ครอบครัวจึงพาไปตรวจร่างกาย ในวันที่ 25 มิถุนายน 2564 พบว่ามีผลการตรวจเป็นบวก พบเชื้อ COVID-19 จากการตรวจสอบข้อมูลพบว่าติดเชื้อจากญาติที่เดินทางกลับมาเยี่ยมครอบครัวจากจังหวัดนครปฐม

เพื่อเป็นการควบคุมสถานการณ์และการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID - 19) นายเสมอ สร้อยคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ได้ออกหนังสือแจ้งการดำเนินการ ดังนี้

1. โรงเรียนได้แจ้งผู้ที่สัมผัสเสี่ยงสูงกับผู้ติดเชื้อในห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6 คือนักเรียน จำนวน 38 คน และครู/บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกคน ไปตรวจหาเชื้อในวันที่ 26 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00-15.00 น. ที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ โดยขอให้ครูผู้ปกครองนักเรียน ครู หรือผู้สัมผัสเสี่ยงสูง (สัมผัสคลุกคลีผู้ป่วยโควิด) หยุดพักกักกันตัวเองที่บ้านพัก Home Quarantine เป็นเวลา 14 วัน (26 มิถุนายน ถึงวันที่ 9 กรกฎาคม 2564) โดยแจ้ง อสม. หรือ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขใกล้บ้านทราบ เพื่อออกใบผ่านการกักตัว 14 วัน เพื่อนำกลับมาแจ้งผู้บริหารรับทราบ ในการที่จะกลับเข้ามาเรียนและทำงานเมื่อครบการกักตัว

update!! ล่าสุด วันที่ 27 มิถุนายน 2564 เวลา 07.05 น. ผลตรวจ Covid-19 ของผู้สัมผัสเสี่ยงสูง กรณีผู้ป่วยนักเรียน ผลเป็นลบทุกคน

อนุบาลอุบล-ติดโควิด-02.jpg

2. หลังจากได้รับข้อมูลพบนักเรียนตรวจพบเชื้อ โรงเรียนได้แจ้งเทศบาลนครอุบลราชธานี ให้มาทำการฉีตพ่นฆ่าเชื้อภายในห้องเรียนทุกห้อง ที่นักเรียนได้สัมผัสและภายในบริเวณโรงเรียน ในเวลา 13.00-15.00 น. ของวันที่ 26 มิถุนายน 2564

3. โรงเรียนขอปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนจัดรูปแบบการสอนแบบปกติที่โรงเรียน On-site (นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน) เป็นการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 4 รูปแบu (Online On-air On-hand On-demand) ตามที่ครูประจำชั้น/ครูประจำวิชากำหนด โดยนักเรียนเรียนรู้ที่บ้าน (Learn from Home) ไม่ต้องมาโรงเรียน ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2564 ถึง วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 และมาโรงเรียนในวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 (โตยวิธีการสลับวันมาเรียนเลขที่คี่และเลซที่คู่) หรือจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย และจะประกาศให้ทราบโดยทั่วกันอีกครั้ง

4. คณะครูทุกคนให้จัดเตรียมการเรียนการสอนในรูปแบบผสมผสาน 4 รูปแบบ Online, On-air, On hand, On-demand ตามที่กำหนด ให้มีความพร้อมทุกสายชั้นตามตารางเรียนและตารางสอน ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน และปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home) ยกเว้น ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรยามและครูที่ได้รับคำสั่งตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ให้มาปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียน โดยมีการเว้นระยะห่างทางสังคม งดการรวมกลุ่มและปฏิบัติตามมาตรการการเฝ้าระวังฯ ของโรงเรียน และกระทรวงสาธารณสุขโดยเคร่งครัด

อนุบาลอุบล-ติดโควิด-03.jpg