guideubon

 

โครงการบ้านพระศรีสุระ มอบบ้านให้ผู้ด้อยโอกาสและไม่มีที่อยู่อาศัย หลังที่ 1

บ้านพระศรีสุระ-เดชอุดม-01.jpg

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 นายธรรมนูญ แจ่มใส นายอำเภอเดชอุดมพร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ที่ปรึกษานายกกิ่งกาชาด รองนายกกิ่งกาชาด คณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอเดชอุดม ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทายาทพระศรีสุระ เจ้าเมืองเดชอุดม คณะครูอาจารย์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม.และประชาชนชาวตำบลป่าโมง ร่วมมอบบ้านตามโครงการบ้านพระศรีสุระ-กาชาด-ราชสีห์ -พชอ.ยิ้ม ช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้ ด้อยโอกาสและไม่มีที่อยู่อาศัย หลังที่ 1 ก่อสร้างโดยไม่ใช้งบประมาณทางราชการ ณ บ้านเลขที่ 135 หมู่ที่ 5 บ้านคำกลาง ตำบลป่าโมง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ให้แก่ครอบครัวของนายวงทอง  เพิงผา อายุ 60 ปี มีฐานะยากจน อาศัยอยู่กับภรรยาซึ่งมีความพิการทางสายตาและบุตร 3 คน เป็นเด็กเล็กอยู่ สภาพบ้านไม่มั่นคงแข็งแรง

โดยได้รับสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนบ้านพระศรีสุระ เจ้าเมืองเดชอุดมคนแรก จำนวน 25,000 บาท และกิ่งกาชาดอำเภอเดชอุดม จำนวน 3,000 บาท  รวมทั้งสิ้น 28,000 บาท แรงงานก่อสร้างจาก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสา

ทั้งนี้ ส่วนราชการต่างๆ ร่วมมอบเงินและเครื่องอุปโภคเพื่อเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวดังกล่าวด้วยและได้ร่วมปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารเพิ่มเติมตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยและจังหวัดอุบลราชธานีอีกด้วย

บ้านพระศรีสุระ-เดชอุดม-02.jpg

บ้านพระศรีสุระ-เดชอุดม-03.jpg

บ้านพระศรีสุระ-เดชอุดม-04.jpg

บ้านพระศรีสุระ-เดชอุดม-05.jpg