guideubon

 

จ.อุบลฯ จัดกิจกรรม “ปลูกข้าววันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ” เฉลิมพระเกียรติฯ

ปลูกข้าววันแม่-เก็บเกี่ยววันพ่อ-01.jpg

วันที่ 8 ธันวาคม 2558 พันเอก โกศล  กิจกุลธนันต์ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 56 สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี   พร้อมกำลังพลของหน่วย ร่วมกับ ราษฎรบ้านบก หมู่ 2 ตำบลกลาง , ราษฎรบ้านท่าโพธิ์ศรี หมู่ 10 และ ครู – นักเรียน โรงเรียนบ้านกลาง จัดกิจกรรมตามโครงการ “ปลูกข้าววันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  

ปลูกข้าววันแม่-เก็บเกี่ยววันพ่อ-02.jpg

โดยทั้งหมดได้ร่วมกันลงแขกเกี่ยวข้าว บริเวณแปลงนาสาธิตการปลูกข้าวอินทรีย์ ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของหน่วย ซึ่งแปลงนาสาธิตดังกล่าว เป็นการปลูกข้าวแบบอินทรีย์ โดยน้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ซึ่งได้ดำเนินการปลูกข้าวมาแล้ว 130 วัน ก่อนเก็บเกี่ยว อีกทั้งยังเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีการลงแขกเกี่ยวข้าวของชาวอีสาน และเป็นการร่วมแรงร่วมใจระหว่าง ทหารกับส่วนราชการ ประชาชน ในพื้นที่ให้มีความสามัคคีกัน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล และกองทัพไทย

ปลูกข้าววันแม่-เก็บเกี่ยววันพ่อ-03.jpg