guideubon

 

ม.อุบลฯ มอบสระเคลือบน้ำยางธรรมชาติ ให้กับโรงเรียนอ่างศิลา

สระเคลือบน้ำยางธรรมชาติ-อุบล-01.jpg

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ส่งมอบสระเคลือบน้ำยางธรรมชาติสำหรับใช้งานทางด้านเกษตรกรรม ให้กับโรงเรียนอ่างศิลา อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ช่อทิพย์ กัณฑโชติ รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีส่งมอบ

สระเคลือบน้ำยางธรรมชาติ-อุบล-02.jpg

อาจารย์เสาวลักษณ์ บุญยอด อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ เปิดเผยว่า นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ดำเนินโครงการ “สระเคลือบน้ำยางธรรมชาติสำหรับใช้งานทางด้านเกษตรกรรม” ณ โรงเรียนอ่างศิลา ต. อ่างศิลา อ. พิบูลมังสาหาร จ. อุบลราชธานี ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิเอส ซี จี (SCG) ภายใต้โครงการ ปัญญาชน...คนทำดี ปีที่ 3 “ทำดีทะลุตำรา” เพื่อปลูกจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม โดยนิสิต นักศึกษา รวมตัวกัน นำเสนอโครงการ ซึ่งนำความรู้ความสามารถที่ได้จากการศึกษาเล่าเรียนอยู่ มาทำประโยชน์แก่สังคม พร้อมกับอาศัยความร่วมไม้ร่วมมือจากชุมชนเพื่อขับเคลื่อนโครงการไปสู่ความยั่งยืนอย่างแท้จริง

สระเคลือบน้ำยางธรรมชาติ-อุบล-03.jpg

ด้าน นายชินวัฒน์ วงศ์หนายโกฏิ หัวหน้าโครงการกล่าวว่า พื้นที่ภาคอีสานส่วนใหญ่จะประสบปัญหาภัยแล้ง และพื้นดินส่วนใหญ่ค่อนข้างจะเป็นดินทราย ไม่สามารถกักเก็บน้ำได้นาน ดังนั้น นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง คณะวิทยาศาสตร์ จึงมีแนวคิดในการนำความรู้ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติเกี่ยวกับการแปรรูปยางธรรมชาติมาบูรณาการให้เกิดประโยชน์ ในการทำสระเคลือบด้วยน้ำยางธรรมชาติ เพื่อที่จะทำสระกักเก็บน้ำที่สามารถกักเก็บน้ำได้ดี มีอายุการใช้งานนาน อีกทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้ในด้านการเกษตรสำหรับนักเรียน และชุมชน ตลอดจนผู้สนใจ อีกด้วย

กล้าใหม่-สร้างสรรค์ชุมชน-อุบล-01.jpg

สำหรับผลงานโดดเด่น ของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง ม.อุบลฯ ได้รับรางวัล รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับชาติ การประกวด โครงงาน"กล้าใหม่...สร้างสรรค์ชุมชน" นำเสนอโครงงาน “การเคลือบสระน้ำเลี้ยงปลาด้วยน้ำยางธรรมชาติ” เมื่อช่วงเดือนเมษายน 2558 ที่ผ่านมา นับว่าเป็นผลงานบริการวิชาการแก่สังคม ที่นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ได้ทำขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชน

นศ.ม.อุบลฯ คว้ารางวัล 5.3 แสน ประกวดโครงงาน "กล้าใหม่...สร้างสรรค์ชุมชน" 

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511