guideubon

 

ศาลปกครองอุบล เปิดแผนกคดีวินัยการคลังและการงบประมาณ

ศาลปกครองอุบล-02.jpg

นายถาวร เกียรติทับทิว อธิบดีศาลปกครองอุบลราชธานี เปิดเผยว่า ได้มีการจัดตั้ง “แผนกคดีวินัยการคลังและการงบประมาณ” ขึ้นในศาลปกครอง เพื่อให้การดำเนินกระบวนพิจารณาคดีปกครองเกี่ยวกับวินัยการคลังและการงบประมาณเป็นไปโดยรวดเร็ว ทันต่อการแก้ไขเยียวยาความเดือดร้อนหรือเสียหายแก่คู่กรณี อันจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐ

โดยประธานศาลปกครองสูงสุด ได้ออกประกาศ เรื่อง การจัดตั้งแผนกคดีวินัยการคลังและการงบประมาณในศาลปกครองสูงสุด และศาลปกครองชั้นต้น ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2558 รวม 2 ฉบับ ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป และกำหนดให้แผนกคดีวินัยการคลังและการงบประมาณในศาลปกครองสูงสุด และศาลปกครองชั้นต้น จะเริ่มดำเนินการเมื่อใด ให้เป็นไปตามประกาศของประธานศาลปกครองสูงสุดและอธิบดี ศาลปกครองชั้นต้นของแต่ละศาล

ดังนั้น เพื่อให้การจัดตั้ง แผนกคดีวินัยการคลังและการงบประมาณ ในศาลปกครองอุบลราชธานี เป็นไปตามประกาศดังกล่าว อธิบดีศาลปกครองอุบลราชธานีจึงได้ออกประกาศ เรื่อง กำหนดวันเปิดทำการแผนกคดีวินัยการคลังและการงบประมาณในศาลปกครองอุบลราชธานี ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 กำหนดให้เปิดทำการแผนกคดีวินัยการคลังและการงบประมาณในศาลปกครองอุบลราชธานี ตั้งแต่วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป

อนึ่ง ศาลปกครองสูงสุดและศาลปกครองชั้นต้นอื่นทุกศาล ได้เปิดทำการแผนกคดีวินัยการคลังและการงบประมาณ ตั้งแต่วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2558 เช่นกัน

แผนกคดีวินัยการคลังและการงบประมาณของศาลปกครองอุบลราชธานี จะทำหน้าที่พิจารณาพิพากษาและดำเนินการทั้งปวง ในคดีปกครองเกี่ยวกับวินัยการคลังและการงบประมาณ ภายในเขตอำนาจของศาลปกครองอุบลราชธานี (คดีที่ผู้ฟ้องคดีมีภูมิลำเนาอยู่ หรือมูลคดีเกิดในท้องที่จังหวัดยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ อุบลราชธานี และ อำนาจเจริญ)

“คดีปกครองเกี่ยวกับวินัยการคลังและการงบประมาณ” หมายถึง คดีพิพาททางปกครองตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง และมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ในกรณี ฝ่าฝืนข้อกำหนดเกี่ยวกับการบริหารการเงินและการคลัง ที่ออกตามความในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือข้อกำหนดอื่นใดที่เกี่ยวกับการรับ การเบิก การจ่าย การใช้จ่าย การบริหารงบประมาณและก่อหนี้ผูกพัน การจัดเก็บรายได้ การใช้ประโยชน์ การเก็บรักษาการพัสดุ และการจัดการซึ่งเงินทรัพย์สินสิทธิประโยชน์ใดๆ ของหน่วยงานทางปกครอง ที่ได้มาจาก เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินกู้ เงินอุดหนุน เงินบริจาค และเงินช่วยเหลือจากแหล่งในประเทศหรือต่างประเทศ อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือวัตถุประสงค์ของหน่วยงานทางปกครอง ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึง เงิน ทรัพย์สิน สิทธิและผลประโยชน์ดังกล่าวที่หน่วยงานทางปกครองมีอำนาจ หรือสิทธิใช้จ่ายหรือประโยชน์ด้วย ซึ่งเป็นความผิดวินัยทางการคลังและการงบประมาณและได้รับโทษปรับทางปกครองตามกฎหมาย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานศาลปกครองอุบลราชธานี โทร 045-319600 – 4 ต่อ 108 , 110 – 113 ในวันเวลาราชการ

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511