guideubon

 

ม.อุบลฯ จัดค่าย เปิดประสบการณ์ชีวิตกับการรู้จักนักวิทย์การยาง

ค่ายการยาง-อุบล-04.jpg

ค่ายการยาง ม.อุบลฯ ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ ให้จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ภายใต้หัวข้อ “เปิดประสบการณ์ชีวิตกับการรู้จักนักวิทย์การยาง” โดยมีนักศึกษาและคณาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยางเป็นผู้ดำเนินงาน ในระหว่างวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2558 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ค่ายการยาง-อุบล-01.jpg

สำหรับค่ายการยาง มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้และวิทยาการใหม่ๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์และเทคโนโลยียาง ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่สนใจ เปิดมุมมองเยาวชนรุ่นใหม่ สู่การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางและพอลิเมอร์ และสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆ นักเรียนในการศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น

ค่ายการยาง-อุบล-03.jpg

ทางด้านอาจารย์ชัยวุฒิ วัดจัง อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ กล่าวว่า สำหรับการจัดค่ายในครั้งนี้ มีนักเรียนระดับชั้น ม. 5 และ ม. 6 จากโรงเรียนต่างๆ ผ่านการคัดเลือกให้มาเข้าค่าย จำนวน 50 คน ตลอดระยะเวลา 2 คืน 3 วัน ในการเข้าค่ายการยาง ม.อุบลฯ นักเรียนทุกคนจะได้รับความรู้ทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติจากฐานกิจกรรมทั้งสิ้น 3 ฐาน เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ กระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางจากน้ำยางและยางแห้ง การวิเคราะห์และทดสอบสมบัติของวัสดุด้วยเทคนิคที่ทันสมัย โดยมีนักศึกษาและคณาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยางเป็นวิทยากรให้ความรู้ ตลอดจนการเล่าประสบการณ์จากศิษย์เก่าที่ทำงานในภาคอุตสาหกรรมยางและพอลิเมอร์

ค่ายการยาง-อุบล-02.jpg

นอกจากกิจกรรมทางวิชาการแล้ว ยังมีกิจกรรมพานักเรียนที่มาเข้าค่ายเยี่ยมชมสถาปัตยกรรมที่งดงาม ณ วัดพระธาตุหนองบัว ทำบุญถวายสังฆทาน และสักการะเจดีย์หลวงปู่ชาที่วัดหนองป่าพง นั่งรถรางทัวร์ฟาร์มสัตว์เลี้ยง แวะให้อาหารลูกโคและแพะ เยี่ยมชมสวนยางพารา และทุ่งทานตะวันของคณะเกษตรและพื้นที่ส่วนต่างๆ ของมหาวิทยาลัย สร้างแรงบันดานใจแก่นักเรียนในการเตรียมพร้อมก้าวสู่ฝัน ในการศึกษาในระดับอุดมศึกษาต่อไป