guideubon

 

โควิดอุบลฯ พุ่ง 1,200 ราย ผู้ป่วยกำลังรักษา ทะลุ 7 พัน!!

1200-โควิดอุบล-01.jpg

วันที่ 6 มีนาคม 2565 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี รายงานสถานการณ์โควิด–19 จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน 1,200 ราย เป็นการติดเชื้อจากต่างจังหวัด 107 ราย และติดเชื้อในพื้นที่ 1,093 ราย ผู้ป่วยละลอกเดือนมกราคม 2565 ถึงปัจจุบัน มีผู้ป่วยสะสม 24,085 ราย รักษาหายสะสม 16,824 ราย กำลังรักษา 7,216 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 4 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 45 ราย ผู้ป่วยปอดอักเสบ 23 (ใส่เครื่องช่วยหายใจ 7 ราย)

ผู้ป่วยรายใหม่วันนี้ เป็นผู้ไม่เคยได้รับวัคซีน จำนวน 197 คน
- อายุต่ำกว่า 6 ปี จำนวน 70 คน
- มีประวัติรับวัคซีน 1 เข็ม จำนวน 69 คน
- มีประวัติรับวัคซีน 2 เข็ม จำนวน 636 คน
- มีประวัติรับวัคซีน 3 เข็ม จำนวน 215 คน
- มีประวัติรับวัคซีน 4 เข็ม จำนวน 12 คน

คลัสเตอร์สามเณร-45.jpg

คลัสเตอร์วัดหนองขุ่น ม.11 ต.ยางโยภาพ อ.ม่วงสามสิบ พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565 เป็นกลุ่มสามเณร มีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีประวัติเรียนและติว o-net ร่วมกัน/พักร่วมกัน และเข้ามาเรียนในวัด อำเภอเมือง วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 45 ราย รวมผู้ป่วย 45 ราย เป็นกลุ่มสามเณรในโรงเรียนวัด/ พักในวัด มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 135 คน อยู่ระหว่างกักตัว 135 คน

คลัสเตอร์เฟรชชี่-ม.ราชธานี-17.jpg

คลัสเตอร์นักศึกษา ม.ราชธานี อำเภอเมืองอุบลฯ พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565 เป็นนักศึกษา ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง มีประวัติไปร่วมงานกิจกรรมเฟรชชี่ที่มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 25 ก.พ.65 วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 รายรวมผู้ป่วย 17 ราย การรักษา ทำ HI ที่หอพัก ม.ราชธานี จำนวน 15 ราย อีก 2 รายกลับไปทำ HI ที่บ้าน มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 131 คนอยู่ระหว่างกับตัว 131 คน

คลัสเตอร์งานศพบ้านโนนสว่าง ตำบลโสกแสง อำเภอนาจะหลวย พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565 เป็นหญิง มาจากจังหวัดสระบุรี ร่วมงานศพ 1-3 มีนาคม 2565 มีอาการป่วย และมีอีกงานศพ 24-28 กุมภาพันธ์ 2565 สัมผัสคนในงานศพ รับประทานอาหารร่วมกัน วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 37 ราย รวมผู้ป่วย 55 ราย เป็นผู้มาร่วมงานศพ/ ครอบครัว มีผู้สัมผัสเสียงสูง 115 คน อยู่ระหว่างกักตัว 115 คน

คลัสเตอร์ตลาดวารินเจริญศรี พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นกลุ่มแม่ค้าในตลาด ตรวจพบเชื้อ 3 ราย ค้นหาเชิงรุก พบผู้ป่วยเพิ่ม เป็นกลุ่มแม่ค้าในตลาด วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 11 ราย รวมผู้ป่วย 222 ราย เป็นแม่ค้า-คนรับจ้างในตลาด/ ผู้ไปซื้อของในตลาด/ คนในครอบครัว มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 251 คน กักตัว 49 คน

คลัสเตอร์ตลาดสดวารินชำราบ ต.วารินชำราบ อ.วารินชำราบ พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นกลุ่มแม่ค้าในตลาด ตรวจพบเชื้อ 2 ราย ค้นหาเชิงรุกพบผู้ป่วยเพิ่ม เป็นกลุ่มแม่ค้าในตลาด วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 5 ราย รวมผู้ป่วย 194 ราย เป็นแม่ค้า-คนรับจ้างในตลาด/ ผู้ไปซื้อของในตลาด/ คนในครอบครัว มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 235 คน อยู่ระหว่างกักตัว 36 คน

คลัสเตอร์ตำบลบุ่งแมลง หมู่ 6 อำเภอสว่างวีระวงศ์ พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นชาย อายุ 49 ปี มีประวัติไปชนไก่ในต่างพื้นที่ สัมผัสเพื่อน/ ญาติ/ ครอบครัว วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย รวมผู้ป่วย 39 ราย เป็นกลุ่มญาติ/ ครอบครัว และเพื่อน มีผู้สัมผัสเสียงสูง 79 คนอยู่ระหว่างกักตัว 73 คน

คลัสเตอร์บ้านหนองโพด ม.4 ต.โดมประดิษฐ์ อ.น้ำยืน พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นหญิง อายุ 18 ปี ตรวจพบเชื้อโควิดไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง สัมผัสกลุ่มเพื่อน นศ./ คนในชุมชน/ ครอบครัว ติดเชื้อเพิ่ม วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 8 ราย รวมผู้ป่วย 128 ราย เป็นกลุ่มเพื่อนวันรุ่น/ ครอบครัว/ ผู้สัมผัสในชุมชน มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 281 คน อยู่ระหว่างกักตัว 249 คน

คลัสเตอร์ ต.แก้ง (ม.1,11) อ.เดชออุดม พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นหญิง อายุ 36 ปี สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน - ร่วมกิจกรรมประชุมกรรมการกองทุนหมู่บ้าน สัมผัสเพื่อนบ้าน ผู้มาประชุม ป่วยเพิ่ม วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 4 ราย รวมผู้ป่วย 88 ราย เป็นผู้มาประชุมกรรมการกองทุน ชุมชน/เพื่อนบ้าน มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 265 คน อยู่ระหว่างกักตัว 10 คน

คลัสเตอร์ตลาดสดเทศบาล2 (ตลาดดอนโทน) อำเภอตระการพืชผล พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นหญิง อายุ 49 ปี เป็นแม่ค้าขายหมูในตลาด ติดเชื้อไม่ทราบแหล่ง มีไข้ เข้ารับการตรวจที่โรงพยาบาลตระการพืชผลผล RT PCR Detected วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย รวมผู้ป่วย 27 รายเป็นผู้สัมผัสในครอบครัว/แม่ค้าในตลาด/ โรงเรียน/ ชุมชน มีผู้สัมผัสเสียงสูง 73 คนอยู่ระหว่างกัดตัว 17 คน

1200-โควิดอุบล-02.jpg