guideubon

 

ระงับการเข้า - ออกพื้นที่ ต.บัวงาม อ.บุณฑริก 12-25 ก.ย.64

lockdown-บัวงาม-บุณฑริก-01.jpg

วันที่ 12 กันยายน 2564 จังหวัดอุบลราชธานีมีคำสั่ง กำหนดมาตรการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) พื้นที่ตำบลบัวงาม อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 12-25 กันยายน พ.ศ.2564 ดังนี้

ด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน พบผู้ติดเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่ตำบลบัวงาม อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 6 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านโนนบาก หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 15 บ้านอุดรเจริญ หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 13 และบ้านทักษิณพัฒนา หมู่ที่ 11 หมู่ที่ 14 พบผู้ป่วยติดเชื้อในพื้นที่ และมีผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อในพื้นที่ดังกล่าวเป็นจำนวนมาก 

เพื่อป้องกันและระงับยับยั้งการระบาดของโรค มิให้แพร่ระบาดออกไปในวงกว้าง และเพื่อให้การควบคุมสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จึงกำหนดมาตรการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่ตำบลบัวงาม อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2564 ถึงวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2564 ดังนี้

lockdown-บัวงาม-บุณฑริก-04.jpg

1. ห้ามออกนอกพื้นที่บ้านโนนบาก หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 15 บ้านอุดรเจริญ หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 13 และบ้านทักษิณพัฒนา หมู่ที่ 11 หมู่ที่ 14 ตำบลบัวงาม อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี เว้นแต่มีเหตุจำเป็นและได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสาธารณสุข

2. ห้ามออกนอกเคหสถาน เวลา 23.00-04.00 น. เว้นแต่มีเหตุจำเป็นและได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสาธารณสุข

3. งดการชุมนุมที่สาธารณะหรือนอกเคหสถาน ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป

4. งดจัดกิจกรรมทุกประเภท ยกเว้น งานศพ โดยต้องขออนุญาตต่อศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ (ศปก.อ.) ในพื้นที่

5. การจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ในร้านอาหารทั่วไป ร้านข้าวต้ม รถเข็น และแผงลอย งดนั่งรับประทานในร้าน แต่ให้ซื้อกลับไปบริโภคที่บ้าน

6. งดการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่

7. ผู้มีเหตุอันควรสงสัยว่าติดเชื้อ ให้กักตัวอยู่ในเคหสถาน เป็นระยะเวลา 14 วัน และปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

ขอความร่วมมือบุคคลภายนอก งดเดินทางเข้าพื้นที่ตำบลบัวงาม อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี เว้นแต่มีเหตุจำเป็น และได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสาธารณสุข และให้ผู้ที่ได้รับอนุญาต เข้า - ออก พื้นที่ตำบลบัวงาม อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี จัดทำข้อมูลการเดินทางของตนเองให้ชัดเจน โดยลงทะเบียนผ่านทางแอพพิเคชันหรือวิธีการอื่นใดที่ทางราชการกำหนด หรือเป็นการดำเนินการของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ มีความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และมีความผิดตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ แล้วแต่กรณี

lockdown-บัวงาม-บุณฑริก-02.jpg
lockdown-บัวงาม-บุณฑริก-03.jpg