guideubon

 

กระทรวงมหาดไทย มีคำสั่งแต่งตั้ง โยกย้าย รองผู้ว่าฯ อุบลฯ 1 ตำแหน่ง

โยกย้ายรองผู้ว่า-อุบล-01.jpg

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม มีคำสั่งกระทรวงมหาดไทย เรื่องโยกย้ายข้าราชการ จำนวน 16 ตำแหน่ง โดยทั้ง 16 ตำแหน่ง เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัด ไปเป็นรองผู้ว่าฯ แบบเปลี่ยนจังหวัด และวันเดียวกัน มีคำสั่งกระทรวงมหาดไทย เรื่องโอนข้าราชการพลเรือน แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น จำนวน 30 ราย เป็นรองผู้ว่าฯ โดยเป็นการโอนข้าราชการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงตั้งเป็นรองผู้ว่าฯ 20 คน และ โอนจากกรมอื่นของกระทรวงมหาดไทยเช่น กรมพัฒนาชุมชน กรมที่ดิน กรมโยธาธิการและผังเมือง มาเป็นรองผู้ว่าฯอีก 10 คน

ในจำนวนนี้ มีคำสั่งที่เกี่ยวเนี่องกับตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี 1 ตำแหน่ง ดังนี้

เฉลิมพล-มั่งคั่ง-01.jpg

คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 2554/2562 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2562 ลำดับที่ 16 ให้นายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

อุทัย-ทองเดช-01.jpg

คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 2555/2562 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2562 ลำดับที่ 2 ให้นายอุทัย ทองเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน ดำรงตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป