guideubon

 

โครงการคนละครึ่ง อุบลฯ เงินสะพัดกว่า 1,184 ล้าน

คนละครึ่-งอุบล-พันล้าน-01.jpg

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวปานจิตต์ ตะเพียนทอง คลังจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัดอุบลราชธานีว่า มีจำนวนร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง 17,274 แห่ง และมียอดค่าใช้จ่ายผ่านแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง 1,184 ล้านบาท ซึ่งเป็นการกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยภายในจังหวัดอุบลราชธานี บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนและช่วยเพิ่มรายได้ให้ร้านค้ารายย่อย

นอกจากนี้ ยังมีโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เป็นการกระตุ้นการใช้จ่ายภาคประชาชนผ่านการท่องเที่ยวภายในประเทศ ช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและธุรกิจท่องเที่ยว สนับสนุนการสร้างงานและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศในองค์รวม โดยในจังหวัดอุบลราชธานี มีโรงแรมที่เข้าร่วมโครงการ 64 แห่ง จำนวนการเช็คอิน 11,875 ครั้ง และยอดการใช้คูปอง 33.3 ล้านบาท

อีกทั้งในเรื่องผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มาตรการในการช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยให้พ้นจากปัญหาความยากจน ช่วยเหลือในด้านการลดค่าครองชีพทั้งการซื้อสินค้าและการเดินทาง มีผู้เข้าโครงการจำนวน 533,203 ราย ได้มีการขยายเพิ่มวงเงิน 500 บาท/คน/เดือน มียอดใช้จ่าย 799.8ล้านบาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.2564