guideubon

 

นพ.มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ รับตำแหน่ง ผอ.รพ.สมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

นพ-มนต์ชัย-วิวัฒนาสิทธิพงศ์-02.jpg

ไกด์อุบลขอแสดงความยินดีกับ นพ.มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ในโอกาสรับตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมาครับ

จาก รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ สู่ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

ประวัติการศึกษา

พ.ศ.2531 ปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ1) คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล
พ.ศ.2537 วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ตกแต่ง จาก แพทยสภา พ.ศ.2546 วุฒิบัตรการพัฒนาผู้บริหารสถาบันผลิตแพทย์แห่งประเทศไทย จาก กสพท.
พ.ศ.2547 อนุมัติเวชศาสตร์ครอบครัว จากแพทยสภา
พ.ศ.2549 ประกาศนียบัตรการฝึกอบรม (DSTC) จากราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
พ.ศ.2552 Certificate in Depth hospital management Program จาก SASIN ,Kellogg school of management ,USA
พ.ศ.2554 ประกาศนียบัตรหลักสูตรรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์รุ่นที่5 จาก กระทรวงสาธารณสุข
พ.ศ.2555 ประกาศนียบัตรหลักสูตรนักบริหารการแพทย์และสาธารณสุขระดับสูงรุ่นที่28 จากกระทรวงสาธารณสุข
พ.ศ.2556 HOSPITAL MANAGEMENT SINGAPORE COPERATION PROGRAMME TRAINING AWARD จาก CHANGI GENERAL HOSPITAL MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS SINGAPORE

นพ-มนต์ชัย-วิวัฒนาสิทธิพงศ์-03.jpg

ตำแหน่งปัจจุบัน

- ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม ตามคำสั่งสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป
- กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 10
- ประธานคณะที่ 2 การพัฒนาและจัดระบบบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน ครอบคลุม ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้ การตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 ปี 2558

ตำแหน่งอดีต

24 ก.พ. 2558 – 20 ต.ค. 2558 รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.สรรพสิทธิประสงค์
22 เม.ย. 2556 – 31 มี.ค. 2558 รอง ผอ.รพ.กลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ รพ.สรรพสิทธิประสงค์
25 ก.พ. 2552 – 21 เม.ย. 2556 รอง ผอ.รพ.ฝ่ายกิจการพิเศษ รพ.สรรพสิทธิประสงค์
19 ส.ค. 2552 – 30 เม.ย. 2558 บรรณาธิการจุลสารสรรพสิทธิสัมพันธ์ รพ.สรรพสิทธิประสงค์
1 ต.ค. 2551 – 30 ก.ย. 2556 ผู้นิเทศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เขต 13
18 ก.พ. 2551 – 30 ก.ย. 2554 ประธานองค์กรแพทย์ รพ.สรรพสิทธิประสงค์
26 มิ.ย. 2550 – 14 ต.ค. 2557 หัวหน้าศูนย์อุบัติเหตุ รพ.สรรพสิทธิประสงค์
26 มิ.ย. 2550 – 30 ก.ย 2557 หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน รพ.สรรพสิทธิประสงค์
1 ต.ค. 2548 – 29 ก.พ. 2555 หัวหน้าหน่วยศัลยกรรมตกแต่ง รพ.สรรพสิทธิประสงค์
6 พ.ค 2546 - 31 ธ.ค. 2547 ผอ.ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก รพ.สรรพสิทธิประสงค์

นพ-มนต์ชัย-วิวัฒนาสิทธิพงศ์-04.jpg

เกียรติประวัติ

- 19 ม.ค. 2556 แพทย์ดีเด่นของแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำปี พ.ศ. 2555
- 7 มี.ค. 2555 ใบประกาศเกียรติคุณจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติในงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินเข็มชูเกียรติ สรรเสริญชั้น 5
- พ.ศ. 2554 เกียรติบัตรในฐานะ MEDICAL COMMANDER โรงพยาบาลสนามอุบลราชธานี ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่อำเภอวังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 15 ต.ค. 2554 – 11 พ.ย. 2554
- 1 เม.ย. 2553 ข้าราชการพลเรียนดีเด่นปี 2552 จ.อุบลราชธานี กลุ่มข้าราชการ ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส/ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ,ชำนาญการพิเศษ/ ประเภทอำนวยการ ระดับต้น

วิสัยทัศน์

- ร่วมแรงร่วมใจพัฒนาองค์กรให้มีชีวิตอย่างยั่งยืน
- ที่พึ่งหลักและสนับสนุนทั้ง 5 มิติของสาธารณสุขในภูมิภาค แนวทางการดำเนินงาน
- การคิดและวางแผนเชิงกลยุทธ์
- เป็นเสาหลักด้านบริการสุขภาพของภูมิภาค
- สถานพยาบาลที่ตอบสนองความรับผิดชอบด้านสุขภาพเป็นเกียรติและศักดิ์ศรีแก่ภูมิภาค
- ให้ใจ ใส่ใจ ประสานใจ
- แลกเปลี่ยน ติดตามที่หน้างาน การแก้ปัญหาต่างๆของงานในตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง
- สร้างบรรยากาศ ความรักและความภูมิใจในองค์กร
- ลดความแออัดโดยการเชื่อมโยงภายในและภายนอกเน้นคุณภาพ บริการอย่างมีศักดิ์ศรี
- พัฒนาระบบสนับสนุนให้ตอบสนองต่องานบริการอย่างรวดเร็วและถูกต้อง