guideubon

 

ด่วน!! มท.1 มีคำสั่ง ยุบสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

ยุบสภา-เทศบาลนครอุบล-00.jpg

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มีคําสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 1902/2561 ให้ยุบสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป

ด้วยปรากฏข้อเท็จจริง ตามรายงานและความเห็นของผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ว่าสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี มิได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ในเรื่องต่างๆ ได้แก่ การพิจารณาร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 และ พ.ศ.2558 ไม่อนุมัติให้กันเงินตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี และไม่อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม ให้เป็นไปโดยเหมาะสม มีการลดรายจ่ายหรือลดจํานวนเงินที่ขออนุญาตจ่ายจํานวนมาก ทําให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์ของประชาชนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีและประโยชน์ของประเทศเป็นส่วนรวม

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พิจารณาแล้วเห็นว่า สภาเทศบาลนครอุบลราชธานีได้ปฏิบัติหน้าที่ โดยมีพฤติกรรมขัดขวางและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาท้องถิ่น ไม่สนองนโยบายในการใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อแก้ไขปัญหา ประชาชนและกระตุ้นเศรษฐกิจ ทําให้ประชาชนขาดความเลื่อมใสศรัทธาต่อการทําหน้าที่สมาชิกสภาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น อันจะส่งผลต่อการพัฒนาประชาธิปไตยขั้นพื้นฐาน และเป็นการสร้างความแตกแยก ในหมู่ประชาชน อันจะนําไปสู่การขาดความสามัคคีและความสมานฉันท์ ดังนั้น เพื่อเป็นการคุ้มครองประโยชน์ ของประชาชน จึงขอเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ยุบสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี กระทําการเป็นไปตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้เสนอรายงานและความเห็นมาข้างต้น ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์ของประชาชนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี และประโยชน์ของประเทศเป็นส่วนรวม อันเป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา 74 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2542 เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด อาศัยอํานาจตามมาตรา 74 แห่งพระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 จึงให้ยุบสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

หากผู้ใดประสงค์จะฟ้องโต้แย้งคําสั่งนี้ ให้ทําคําฟ้องเป็นหนังสือ ยื่นต่อศาลปกครองในเขตอํานาจศาล ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคําสั่งนี้ ตามมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ยุบสภา-เทศบาลนครอุบล-01.jpg

ยุบสภา-เทศบาลนครอุบล-02.jpg

ยุบสภา-เทศบาลนครอุบล-03.jpg

ยุบสภา-เทศบาลนครอุบล-04.jpg

ยุบสภา-เทศบาลนครอุบล-05.jpg

ยุบสภา-เทศบาลนครอุบล-06.jpg

ยุบสภา-เทศบาลนครอุบล-07.jpg

ยุบสภา-เทศบาลนครอุบล-08.jpg

ยุบสภา-เทศบาลนครอุบล-09.jpg