guideubon

 

รร.ลือคำหาญฯ ได้รับคัดเลือกให้เป็นศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน.ค่าย1 วิชาฟิสิกส์

ลือคำหาญ-วารินชำราบ-สอวน-01.jpg

วันที่ 12 ตุลาคม 2560 ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 วิชาฟิสิกส์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ มีโอกาสได้ต้อนรับ รศ.ดร.สุวรรณ คูสำราญ กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิ สอวน. ที่มาตรวจเยี่ยมค่ายฯ เพื่อให้กำลังใจแก่ลูกๆ นักเรียน วิทยากร ตลอดจนการรับฟังความคิดเห็นของนักเรียน ครูและผู้บริหารเกี่ยวกับการดำเนินงานของศูนย์ สอวน. เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป โดยมีท่าน ผอ.นพรัตน์ ทองแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ นายกฤษดา ผุยพรหมรองผ้อำนวยการฯ นางสาวนฤดี ศรีแสง หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ และคณะครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ให้การต้อนรับ

ลือคำหาญ-วารินชำราบ-สอวน-02.jpg

โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ได้รับคัดเลือกให้เป็นศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน.ค่าย1 วิชาฟิสิกส์ ร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์(สอวน.) โดยมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธาน

ลือคำหาญ-วารินชำราบ-สอวน-03.jpg

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 วิชาฟิสิกส์ ให้นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก 35 คนในภาคอีสานตอนล่าง ระหว่างวันที่ 5 - 20 ตุลาคม 2560 ณ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โครงการมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มีโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพของตนเองทางด้านฟิสิกส์ ให้มีความพร้อมในการคัดเลือกไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ โดยมีนายนพรัตน์ ทองแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบเป็นประธานศูนย์ และนายวิสิทธิ์ ตามสีวันเป็นผู้ประสานงานโครงการนี้

ลือคำหาญ-วารินชำราบ-สอวน-04.jpg

โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ พร้อมก้าวสู่เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ของภูมิภาค เพื่อพัฒนาลูกหลานชาวอีสานให้ก้าวสู่การเป็นนักวิทยาศาสตร์ระดับประเทศต่อไป

ลือคำหาญ-วารินชำราบ-สอวน-05.jpg