guideubon

 

โควิดอุบลฯ เพิ่ม 114 ราย ผู้ป่วยที่ไม่อยู่ในคลัสเตอร์ 84 ราย

ไม่อยู่ในคลัสเตอร์84-01.jpg

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี รายงานสถานการณ์โควิด–19 จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน 114 ราย เป็นการติดเชื้อจากต่างจังหวัด 8 ราย ติดเชื้อในพื้นที่ 106 ราย แยกเป็น อ.เมือง 31 ราย, อ.วารินชำราบ 27 ราย, อ.น้ำขุ่น 17 ราย, อ.พิบูลมังสาหาร 7 ราย, อ.บุณฑริก 6 ราย, อ.เดชอุดม 6 ราย, อ.น้ำยืน 5 ราย, อ.ตระการพืชผล 3 ราย, อ.ม่วงสามสิบ 2 ราย,  อ.เขมราฐ และ อ.โพธิ์ไทร พื้นที่ละ 1 ราย

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมในจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 21,960 ราย รักษาหายสะสม 20,354 ราย กำลังรักษา 1,433 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม รวมเสียชีวิตสะสม 173 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 9 ราย

ผู้ป่วยโควิด-19 จ.อุบลราชธานี มีการระบาดเป็นกลุ่มก้อน หรือคลัสเตอร์ วันนี้ พบผู้ติดเชื้อเพิ่มมากสุด 3 อันดับแรก ได้แก่
- ร้าน Rim the road อ.เมืองเพิ่ม 10 ราย รวมผู้ป่วย 90 ราย
- ต.โคกสะอาด (ม.9,12) อ.น้ำขุ่น เพิ่ม 7 ราย รวมผู้ป่วย 39 ราย
- รร.สมบูรณ์เลิศวิทยา อ.น้ำยืน เพิ่ม 5 ราย รวม 192 ราย
- และมีผู้ป่วยรายใหม่ที่ไม่จัดอยู่ในคลัสเตอร์ รวมทุกอำเภอ จำนวน 84 ราย

คลัสเตอร์ รร.สมบูรณ์เลิศวิทยา อ.น้ำยืน (นร.-ผู้ปกครอง) พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 เป็นนักเรียน ป.1 มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันในชุมชน และมี นร.ในห้องเรียนติดเชื้อเพิ่ม วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 5 ราย รวมผู้ป่วย 192 ราย เป็นนักเรียน 118 ราย (อายุ6-12 ปี) ผู้ปกครอง 64 ราย ครู 10 ราย  ปิดโรงเรียนควบคุมโรค

คลัสเตอร์ ต.โคกสะอาด (ม.9,12) อ.น้ำขุ่น พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เป็นผู้ป่วยชาย อายุ 42 ปี ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง ไปตีไก่ชนหลายตำบล และไปร่วมงานกฐินในหมู่บ้าน วันที่ 13-14 พ.ย.64 วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 7 ราย รวมผู้ป่วย 37 ราย เป็นคนในครอบครัว ผู้สัมผัสในชุมชน และผู้ไปร่วมงานกฐิน

คลัสเตอร์ รร.ซำสะกวยน้อย ต.ตาเตา อ.น้ำขุ่น (นร.-ครู-ผู้ปกครอง) พบผู้ติดเชื้อรายแรกเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เป็นครู 1 ราย ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง วันนี้พบผู้ติดเชื้อ 1 ราย รวมผู้ป่วย 22 ราย เป็นครู 1 ราย กลุ่มนักเรียน 15 ราย และผู้ปกครอง 6 ราย

ไม่อยู่ในคลัสเตอร์84-04.jpg

คลัสเตอร์ร้าน Rim the Road อ.เมือง พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 เป็นผู้ป่วย 2 ราย ไปรับประทานอาหาร/งานวันเกิด และเที่ยวในร้านวันที่ 10, 12 พ.ย.64 วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 10 ราย เป็นกลุ่มเพิ่อนเที่ยวในร้าน/ผู้สัมผัสในครอบครัว รวมผู้ป่วย 90 ราย

คลัสเตอร์ร้าน Reunion อ.เมือง พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เป็นชาย อายุ 21 ปี มีประวัติไปเที่ยวร้าน Reunion กับกลุ่มเพื่อน วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 5 ราย รวมผู้ป่วย 18 ราย เป็นลูกค้าในร้าน และผู้สัมผัสผู้ป่วย มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 27 ราย กักตัวทุกคน

คลัสเตอร์ ต.สมสะอาด (ม.1,7,8,9,12) อ.เดชอุดม พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นหญิง อายุ 21 ปี ไปสักคิ้วใน อ.เมือง แพร่เชื้อให้ครอบครัว/เพื่อนบ้าน เป็นวงแรก และแพร่เชื้อในพิธีบายศรีสู่ขวัญทหารใหม่/งานศพ เป็นวงที่สอง วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย เป็นผู้สัมผัสในชุมชน รวมผู้ป่วย 138 ราย ได้ปิด 4 หมู่บ้าน ต.สมสะอาด เพื่อควบคุมโรคแล้ว

คลัสเตอร์ ต.สองคอน ม.7 อ.โพธิ์ไทร พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เป็นทหารปลดประจำการ จาก จ.ปราจีนบุรี ไม่กักตัว ดื่มสุรา/รับประทานอาหารกับเพื่อน วันนี้พบผู้ติดเชื้อ 7 ราย เป็นกลุ่มเพื่อนที่รับประทานอาหาร/ดื่มสุราด้วยกัน รวมผู้ป่วย 12 ราย

ไม่อยู่ในคลัสเตอร์84-02.jpg

ไม่อยู่ในคลัสเตอร์84-03.jpg