guideubon

 

น้ำมูลเริ่มลด วัดได้ +112.68 ม.รทก. ต่ำกว่าเมื่อวาน 2 ซม.

น้ำมูลเริ่มลด-พย-01.jpg

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 สถานการณ์น้ำท่า แม่น้ำมูล สถานีวัดน้ำที่ M.7 สะพานเสรีประชาธิปไตย ระดับตลิ่งอยู่ที่ 112.00 ม.รทก. หรือ 7 เมตร ระดับน้ำวันนี้อยู่ที่ 112.68 ม.รทก. หรือระดับ 7.68 เมตร ลดลงจากเมื่อวาน 0.02 เมตร สูงกว่าตลิ่ง 0.68 เมตร อัตราการไหลอยู่ที่ 2,765 ลบ.ม.วินาที่ ระดับสูงสุด เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 อยู่ที่ระดับ 112.73 ม.รทก. หรือ 7.73 เมตร (ระดับน้ำวันนี้ต่ำกว่าระดับสูงสุด 0.05 เมตร)

สถานการณ์น้ำในแม่น้ำสายสำคัญ

แม่น้ำชี เขื่อนธาตุน้อย มีความจุที่ระดับเก็บกัก 56.10 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำปัจจุบัน 91.03 ล้าน ลบ.ม. ( 162.26 %) แนวโน้ม ทรงตัว

แม่น้ำมูล (เขื่อนราศีใสล,เขื่อนหัวนา) มีความจุที่ระดับเก็บกัก 139.44 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำปัจจุบัน 223.40 ล้าน ลบ.ม. ( 160.21%) แนวโน้ม ลดลง

แม่น้ำโขง (วัดบุปผาวัน อำเภอโขงเจียม สถานี KHO.) ระดับน้ำ 93.92 ม.รทก. เพิ่มขึ้น จากเมื่อวาน 0.02 เมตร ต่ำกว่าตลิ่ง 9.61 เมตร