guideubon

 

สภาเทศบาลนครอุบลฯ อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม 11 โครงการ

สะพานสวนสาธารณะห้วยม่วง-01.jpg

วันที่ 3 กันยายน 2564 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เสนอญัตติต่อสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ในการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2564 (ขยายเวลา)

โดยที่ประชุม สภาเทศบาลนครอุบลฯ มีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชน 11 โครงการ ซึ่งเป็นแบ่งเป็นโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ที่จัดเป็นปัญหาเร่งด่วน จำนวน 7 โครงการ และโครงการปรับปรุงและพัฒนาสวนสาธารณะห้วยม่วง สวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง และปรับปรุงพื้นที่บริเวณตลาดสดเทศบาล 3 (ตลาดใหญ่) จำนวน 4 โครงการ

สิ่ว-พิศทยา-11.jpg

โครงการที่ได้รับการอนุมัติดังนี้

1. โครงการก่อสร้างสะพานสวนสาธารณะห้วยม่วง งบประมาณ 9,500,000 บาท

2. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง (ก่อสร้างทางเดินเท้า ก่อสร้างลานจอดรถ ก่อสร้างลานสเก็ตบอร์ดพร้อมเครื่องเล่น ฯลฯ) งบประมาณ 6,100,000 บาท

3. โครงการก่อสร้างลานกีฬาและปรับปรุงภูมิทัศน์ห้วยม่วง (ก่อสร้างสนามบาสเกตบอล สนามเซปัคตะกร้อ สนามแบดมินตัน ปรับปรุงสนามหญ้าพร้อมระบบไฟ ฯลฯ งบประมาณ 7,300,000 บาท

4. โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. และระบบระบายน้ำถนนอุปราช (ช่วงถนนพโลรังฤทธิ์-ถนนศรีณรงค์) งบประมาณ 4,050,000 บาท

5. โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. และระบบระบายน้ำถนนสุปัฏน์ (ช่วงถนนศรีณรงค์-ถนนเลียบแม่น้ำมูล) งบประมาณ 11,100,000 บาท

6. โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. และระบบระบายน้ำซอยพรหมเทพ 7 (ข้างบ้านเลขที่ 255) งบประมาณ 500,000 บาท

7. โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. และระบบระบายน้ำถนนอุปลีสาน (ช่วงถนนแจ้งสนิท-ถนนชยางกูร) งบประมาณ 4,850,000 บาท

8. โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. และระบบระบายน้ำถนนชยางกูร (ช่วงซอยชยางกูร 2.1-ถนนอุปลีสาน) งบประมาณ 9,400,000 บาท

9. โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. และระบบระบายน้ำถนนสรรพสิทธิ์ (ช่วงถนนบูรพาใน-ถนนบูรพานอก) งบประมาณ 12,500,000 บาท

10. โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. และระบบระบายน้ำซอยสุขาสงเคราะห์ 11 (ช่วงถนนุขาสงเคราะห์-สวนสาธารณะหนองฮาง) งบประมาณ 3,660,000 บาท

11. โครงการปรับปรุงพื้นที่บริเวณตลาดสดเทศบาล 3 (ตลาดใหญ่) งบประมาณ 800,000 บาท

และเสนอญัตติ ขอรับความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วาระแรก “ขั้นรับหลักการ” ในการนี้ มีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลนครอุบลราชธานี ร่วมประชุมสภาเทศบาล โดยพร้อมเพรียง

สะพานสวนสาธารณะห้วยม่วง-02.jpg