guideubon

 

เผยเคล็ดลับ 11 นศ.ม.อุบลฯ ที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยม ปีการศึกษา 57

TOP10-นักศึกษาเรียนดี-01.jpg

วันที่ 20 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี สำนักงานพัฒนานักศึกษา ร่วมเชิดชูเกียรตินักศึกษา จาก 10 คณะ 1 วิทยาลัย ที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยม ซึ่งพิจารณาจากผลการเรียนเกรดเฉลี่ยสูงสุดของนักศึกษาแต่ละคณะ ในปีการศึกษา 2557 ในการเข้ารับเกียรติบัตร ในงานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมี รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข อธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานมอบ

TOP10-นักศึกษาเรียนดี-04.jpg

นักศึกษาที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ มีจำนวนทั้งสิ้น 11 คน จาก 10 คณะ และ 1 วิทยาลัย ของมหาวิทยาลัย ซึ่งนับว่าอยู่ในอันดับ TOP 10 ของมหาวิทยาลัยก็ว่าได้ โดยมีรายชื่อ และเคล็ดลับการเรียน ดังนี้

นายภราดร  บัวส่อง           นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์  ปี 4  ผลการเรียน 3.77

เคล็ดลับการเรียน : ทบทวนตำราเรียนหลังอาจารย์สอน ทำโจษย์แบบฝึกหัดบ่อยๆ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

นางสาวอทิตา  เสนาใหญ่    นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์    ปี 3 ผลการเรียน 4.00

เคล็ดลับการเรียน : ตั้งใจเรียนในห้อง ถ้ามีปัญหาศึกษาเพิ่มเติมจากห้องสมุด /สอบถามอาจารย์ที่ปรึกษา

นางสาวชุติกาญจน์  โพธิรัชต์           นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปี 4 ผลการเรียน 3.65

เคล็ดลับการเรียน : หมั่นทบทวนและตั้งใจที่จะเรียนในห้องเรียนมากๆ ด้านคำนวณก็จะหมั่นฝึกฝนและทำโจทย์บ่อยๆ เพื่อจำได้ในการทำข้อสอบ

นางสาวอิสริยาภรณ์  ภูดีทิพย์           นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ปี 4 ผลการเรียน 3.94

เคล็ดลับการเรียน : ตั้งใจเรียนในห้องหากไม่เข้าใจก็จะทบทวนที่ห้อง และทำช็อตโน๊ตไว้อ่านตอนก่อนสอบ

นางสาวพอลาวัณย์ พิบูลย์ศักดิ์โสภณ  นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ปี 4 ผลการเรียน  4.00

เคล็ดลับการเรียน : รับผิดชอบต่อหน้าที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จได้ เพราะว่าเราจะได้ไม่เสียใจภายหลังว่าวันนั้นเราทำได้ไม่ดีพอ

นายอาทร   แสงสุดตา  นักศึกษาคณะบริหารศาสตร์        ปี 4       ผลการเรียน 3.93

เคล็ดลับการเรียน : วางแผนจัดตารางในการเรียนการทำกิจกรรม และทำตามแผนตารางที่วางไว้

นายรัฐศาสตร์  พวกดี   นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ปี 4 ผลการเรียน  3.77

เคล็ดลับการเรียน : การศึกษากฎหมายเป็นเรื่องที่ละเอียด หลักในการเรียนคือ ท่องตัวบท อ่านตำรา ดูฎีกา และทำข้อสอบเก่า

นางสาวลลิตา  ไสย์แสง  นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ปี 4 ผลการเรียน  3.80

เคล็ดลับการเรียน : ตั้งใจเรียนเลคเชอร์ในส่วนที่อาจารย์สอนที่นอกเหนือจากเอกสาร ทบทวนบทเรียนอย่างสม่ำเสมอ

นายนฤเบศร์   เจริญรัตน์  นักศึกษาคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ ปี 3  ผลการเรียน 3.72

เคล็ดลับการเรียน : ทบทวนบทเรียน ตั้งใจทำงานที่ได้รับมอบหมายจากอาจารย์ส่งให้ทันเวลา

นางสาวอุทัยวรรณ   สุวรรณภาพ   นักศึกษาวิทยาลัยแพทย์ฯ ปี 4 ผลการเรียน 4.00

เคล็ดลับการเรียน : ตั้งใจเรียนในห้อง ถ้ามีปัญหาศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือ หรือห้องสมุด

นางสาวชุรีภรณ์   ทองโสภณ    นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ปี 2 ผลการเรียน 3.81

เคล็ดลับการเรียน : ตั้งใจเรียนในห้องให้มากๆและทบทวนบทเรียนอย่างสม่ำเสมอ

นับว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของนักศึกษา แห่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่มีผลงานโดดเด่นด้านผลการเรียนของแต่ละคณะ เชื่อว่าจะเป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักเรียนนักศึกษาเป็นอย่างดี

TOP10-นักศึกษาเรียนดี-05.jpg

ก่อนหน้านี้ มีรุ่นพี่บัณฑิต นางสาวสุปราณี  ขันตี  บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 1  ที่สามารถสำเร็จการศึกษา หลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ด้วยเกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร 4.00 ซึ่งนับว่าเป็นบัณฑิตคนแรกของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา

TOP10-นักศึกษาเรียนดี-03.jpg

TOP10-นักศึกษาเรียนดี-02.jpg