guideubon

 

เขตเลือกตั้ง ส.ส.อุบลฯ 11 เขต 3 รูปแบบ แบ่งตามราษฎรสัญชาติไทย

Election-อุบล-3แบบ-01.jpg

วันที่ 3 มีนาคม 2566 นางยุรคา ทองธนฐากุล ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุบลราชธานี ประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 11 เขต ของจังหวัดอุบลราชธานี ตามจำนวนราษฎรสัญชาติไทย จำนวน 3 รูปแบบ พร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นถึงวันที่ 13 มีนาคม 2566 นี้

ด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งใต้มีประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและเชตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัดจะพึงมี ประกาศ ณ วันที่ 3 มีนาคม 2566 อาศัยอำนาจตามความในข้อ 43 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2566 จึงประกาครูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อรับฟังความคิดเห็นของพรรคการเมืองและประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานี ดังต่อไปนี้

1. รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 3 รูปแบบ ตามเอกสารและแผนที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้

2. พรรคการเมืองพรรคใดหรือประชาชนผู้ใด มีข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเสือกตั้ง จังหวัดอุบลราชธานี ให้แสดงความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุบลราชธานี ภายในระยะเวลา 10 วัน นับแต่วันปิดประกาศ (ภายในวันที่ 13 มีนาคม 2566) โดยจัดส่งความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ เป็นหนังสือไปยัง

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุบลราชธานี
ที่อยู่ เลขที่ 999 หมู่ที่ 10 ซอยสามัคคี 3
ถนนเสี่ยงเมือง ตำบลแจระแม
อำเภอเมืองอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี 
34000

หรือ ทางโทรสารหมายเลย 045-333663
หรือ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ubon@ect.go.th

3. ในกรณีพรรคการเมือง หน่วยงานของรัฐ หรือบุคคลใต ต้องการรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งที่ปิดประกาศไว้ ให้ขอตัดสำเนาจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด อุบลราชรานี โดยเสียค่าใช้จ่ายเองตามวีธีการที่สำนักงานคณะกรรมกรการเสือกตั้งประจำจังหวัดอุบลราชธานีกำหนด หรือสามารถดาวน์โหลดไต้ที่เว็บไซต์ htps://www.ect.go.th/ubonratchathani

4. รูปแบบการแบ่งเขดเลือกตั้งตามช้อ 3 ปิดประกาศไว้ ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุบลราชธานี ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ สำนักงานเทศบาลทุกแห่ง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ https://www.ect.go.th/ubontatchathani

Election-อุบล-3แบบ-แบบที่01.jpg

Election-อุบล-3แบบ-แบบที่02.jpg

Election-อุบล-3แบบ-แบบที่03.jpg