guideubon

 

ผศ.เกษม บุญรมย์ นายกสมาคมศิษย์เก่าเทา-ชมพู ชุดใหม่

สมาคมศิษย์เก่า-เทา-ชมพู-02.jpg

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นมหาวิทยาลัยอุดมศึกษา ซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดอุบลราชธานี ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย เปิดสอนระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และระดับปริญญาโท โดยเป็นการจัดการศึกษา และบริการวิชาการแก่ชุมชน ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ (บางส่วน) และบุคลากรในจังหวัด และประเทศใกล้เคียง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้พัฒนาและยกฐานะมาตามลำดับ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2458 – 2558 ( ครบ 100 ปี )

ปี พ.ศ.2458 โดยมณฑลอุบลราชธานี ก่อตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นต่ำขึ้นในโรงเรียนตัวอย่างประจำมณฑล ตามตราสารเสมาธรรมจักรน้อยที่ 7 /1144 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2458 มีการจัดตั้งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือขึ้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ในความดูแลของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปี พ.ศ. 2490 เปิดโรงเรียนฝึกหัดครูอุบลราชธานีขึ้น ปี พ.ศ. 2490 จัดการเรียนการสอนหลักสูตร "ประกาศนียบัตรจังหวัด" และหลักสูตรประโยคครูมูล ปี พ.ศ.2497 จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร "ประโยคครูประถม" (ป.ป.) ปี พ.ศ. 2498 จัดการเรียนการสอนหลักสูตร "ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา" (ป.กศ)

ปี พ.ศ.2499 เริ่มโครงการฝึกหัดครูชนบทซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับองค์การยูเนสโก (Thailand Unesco Rural Teachers Education Project ) หรือ TURTER

ปี พ.ศ.2501 ยกฐานะเป็นวิทยาลัยครูอุบลราชธานี เปิดสอนถึงระดับ ป.กศ.สูง ปี พ.ศ.2510 ได้เปิดสอนหลักสูตรประโยคครูประถม (ป.ป) ปี พ.ศ.2517 ได้เปิดสอนระดับปริญญาตรี ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ.2518

ปี พ.ศ. 2527 จัดตั้งวิทยาลัยชุมชนชั้นในวิทยาลัยครูอุบลราชธานี ชื่อ "วิทยาลัยครูอุบลราชธานี" ปี พ.ศ.2534 ทำโครงการร่วมมือกับสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ เปิดสอนระดับปริญญาโท วิชาเอกพัฒนาสังคม และ วิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และ/หรือการบริหารโครงการและนโยบายสาธารณะ ปี พ.ศ.2535 ได้ใช้นามพระราชทานว่า "สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี" ปี พ.ศ.2540 เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู และหลักสูตรปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา ในปีการศึกษา 2541 เปิดเพิ่มอีก 2 สาขา คือ สาขาพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน และสาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา ปีการศึกษา 2544 เปิดสอนหลักสูตรปริญญาโท สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ปีการศึกษา 2545 เปิดสอนหลักสูตรปริญญาโท สาขาการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)  ปีการศึกษา 2547 ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สถาบันการศึกษาแห่งนี้ ได้ผลิตบุคลากรในท้องถิ่น ให้มีความรู้ ความสามารถ ส่งผลในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับชุมชน สังคมประเทศชาติมากมาย พลังสำคัญส่วนหนึ่ง คือ ความรัก ความสามัคคี ความผูกพันของครู อาจารย์ และศิษย์เก่า ที่มีต่อสถาบัน และมีการดำเนินงานโดยตั้งเป็น สมาคมศิษย์เก่าเทา - ชมพู เพื่อรวบรวมสมาชิกที่เป็นศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน รวมพลังให้สมาคมมีความเข้มแข็ง จัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิต และสวัสดิการต่างๆ รวมไปถึงการร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ

สมาคมศิษย์เก่า-เทา-ชมพู-01.jpg

สมาคมศิษย์เก่าเทา - ชมพู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ก่อตั้งขึ้นตามวัตถุประสงค์ และมีคณะกรรมการบริหารดำเนินงานอย่างต่อเนื่องตลอดมา และในปี 2558 สมาชิกสมาคม ได้มีการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ ประกอบด้วย ผศ.เกษม บุญรมย์ เป็นนายกสมาคม มีนายประสพ มาธฤทธิ์ นางวิลาวัณย์ ศรศิลป์ นายทรงศักดิ์ จันทุกขา นายสุมิตร เสนสม อุปนายกสมาคม มีว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์ นามศรี นายอาคม วามะลุน นายอภัย สบายใจ นายวันชัย บุญทอง นางคงฤทธิ์ อุทธา นายสมพงษ์ ทับทิมหิน นายดิเรก ศรีวะโสภา นายจักรพันธ์ โสมะเกษตริน นายเกริกไกร แก้วล้วน นายไพฑูรย์ ศรแก้ว เป็นกรรมการ มี นายพงษ์ธร สิงห์พันธ์ เป็นเลขานุการ นายอนุชา กัลยา เป็นเหรัญญิก นายชวลิต รังสี เป็นปฏิคม นายเชษฐ์ ศรีไมตรี เป็นนายทะเบียน นายปัญญา แพงเหล่า เป็นประชาสัมพันธ์ และมีนางวารุณี สุกใส เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2558 สมาคมศิษย์เก่าเทา - ชมพู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีพิธีรับมอบงานสมาคมจากกรรมการที่หมดวาระให้กรรมการชุดใหม่ดำเนินการ โดยมี ผศ.ประชุม ผงผ่าน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และคณะกรรมการชุดเก่า ชุดใหม่ ร่วมในพิธีส่งมอบภารงานอย่างเป็นทางการ โดย ดร.เสรี สมชอบ นายกสมาคมชุดเก่า ส่งมอบให้ ผศ.เกษม บุญรมย์ นายกสมาคมชุดใหม่ ตามลำดับ เพื่อดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่ต่อไป