guideubon

 

โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

บรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ-ร10-01.jpg

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ณ หอพระแก้วโกเมน วัดมณีวนาราม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีประกอบพิธีปลงผมและเจริญพระพุทธมนต์ฉลองนาค โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

บรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ-ร10-02.jpg

โดยมี พระเทพวราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี พระราชธรรมโกศล เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี (ธ) เจ้าคณะอำเภอ รวมถึงพระเถรานุเถระ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ บิดา มารดา ร่วมประกอบพิธีขลิบผมเพื่อความเป็นสิริมงคลของผู้เข้ารับการบรรพชาอุปสมบท ทั้ง 99 คน ซึ่งจะเข้าบรรพชาอุปสมบท ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ในเวลา 08.30 น. ณ วัดมณีวนาราม และปฎิบัติธรรม วัดมณีวนารม วัดสุปัฎนารามวรวิหาร อำเภอเมืองอุบลราชธานี และวัดป่าไทรงาม อำเภอเดชอุดม

บรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ-ร10-03.jpg

สำหรับจังหวัดอุบลราชธานี มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 99 คน จากหน่วยต่าง ๆ ประกอบด้วย กระทรวงกลาโหม จำนวน 13 คน ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 8 คน อำเภอ 25 อำเภอ ๆ ละ 2 คน รวม 50 คน และบุคคลทั่วไป 15 คน

บรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ-ร10-04.jpg

ทั้งนี้มติมหาเถรสมาคม มีมติที่ 1 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 กำหนดให้โครงการบรรพชาอุสมบท และปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยกำหนดให้บรรพชาทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 6,810 รูป ทั่วประเทศ

บรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ-ร10-05.jpg

บรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ-ร10-06.jpg

บรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ-ร10-07.jpg

บรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ-ร10-08.jpg

บรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ-ร10-09.jpg

บรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ-ร10-10.jpg

บรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ-ร10-11.jpg

บรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ-ร10-12.jpg

บรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ-ร10-13.jpg