guideubon

 

หอจดหมายเหตุอุบลฯ มอบรางวัลประกวดภาพเก่าเล่าเรื่องเมืองอุบล

ภาพเก่า-อุบล-01.jpg

วันที่ 3 กันยายน 2558 ณ หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ อุบลราชธานี จัดพิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตรแก่ผู้ได้รับรางวัลต่างๆ ในโครงการประกวดภาพเก่าเล่าเรื่องเมืองอุบลฯ โดยมีนางจิตรปรีดี พร้อมศรีทอง ผอ.สำนักศิลปากรที่ 11 อุบลราชธานี เป็นประธานเปิดงาน และนายชำนาญ ภูมลี หน.หอจดหมายเหตุ อุบลราชธานี กล่าวรายงาน

สำหรับกิจกรรมประกวดภาพถ่ายและเล่าเรื่องเมืองอุบลราชธานีนี้ เปิดโอกาสให้ผู้สนใจส่งภาพเข้าประกวดได้ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม - 29 กรกฎาคม 2558 และทำการตัดสินวันที่ 7 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา โดยทำพิธีมอบรางวัลในวันที่ 3 กันยายน 2558 และจะนำภาพที่ได้รับรางวัลทั้งหมดมาจัดแสดงเป็นนิทรรศการ ณ ห้องโถงชั้น 1 อาหารหอจดหมายเหตุฯ ตลอดเดือนกันยายน 2558

ภาพเก่า-อุบล-02.jpg

ผลการประกวดโครงการประกวดภาพถ่ายและเรื่องเล่าเมืองอุบลราชธานี

ภาพถ่ายและเรื่องเล่าชุดเกี่ยวกับวิถีชีวิต ประเพณีและความเชื่อของจังหวัดอุบลราชธานี

รางวัลที่ 1 นายสันติพงษ์ เจียวิทยนันท์ ชื่อชุด "วิถีเมืองเขมราฐ วิถีแห่งความเกษมสุข"

ภาพถ่ายและเรื่องเล่าชุดเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่สำคัญในจังหวัดอุบลราชธานี

รางวัลที่ 1 นางสาวศตพร มณีโชติ ชื่อชุด "ภาพถ่ายของพ่อ"

รางวัลที่ 2 นางอรอินทร์ ภูริพัฒน์

รางวัลชมเชย นายสุระ อุณวงศ์

ภาพถ่ายและเรื่องเล่าชุดเกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญของจังหวัดอุบลราชธานี

รางวัลที่ 1 นายวัชรินทร์ ผุดผ่อง 

รางวัลที่ 2 นายปกรณ์ ปุกหุต

รางวัลที่ 3 นางอรอินทร์ ภูริพัฒน์

ภาพเก่า-อุบล-03.jpg

ภาพเก่า-อุบล-04.jpg

ภาพเก่า-อุบล-05.jpg

ภาพเก่า-อุบล-06.jpg