guideubon

 

สคร.10 อุบลฯ รณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์

สคร10-อุบล-อุบัติเหตุ-สงกรานต์-01.jpg

วันที่ 5 เมษายน 2561 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับศูนย์นวตกรรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ในรูปแบบดาวกระจาย เพื่อสื่อสารความเสี่ยง ให้ความรู้ และสร้างกระแสการกระตุ้นเตือนให้ประชาชนขับขี่ปลอดภัย โดยไม่ต้องมีใครบาดเจ็บและสูญเสียในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ โดยใช้การรณรงค์แบบดาวกระจายไปยังสถานที่ต่างๆ อาทิ สถานีขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี สถานีรถไฟจังหวัดอุบลราชธานี ตลาดสดวารินชำราบ และถนนสายหลักภายในอำเภอเมืองและอำเภอวารินชำราบ

สคร10-อุบล-อุบัติเหตุ-สงกรานต์-02.jpg

นายแพทย์ดนัย เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560 ที่ผ่านมา ในช่วง 7 วันอันตราย พบว่า ในเขตสุขภาพที่ 10 พบผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจร รวม 1,729 ราย เสียชีวิต 24 ราย ช่วงเวลาที่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตสูงสุด คือ ช่วงเวลา 15.00 – 20.00 น. สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุส่วนมากเกิดจากการขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด เมาสุรา และไม่สวมหมวกนิรภัย

สคร10-อุบล-อุบัติเหตุ-สงกรานต์-03.jpg

จึงขอความร่วมมือจากประชาชนในการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ โดยการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง เช่น ไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด สวมหมวกนิรภัย ขับรถตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด คาดเข็มขัดนิรภัย และไม่ขับขี่รถในขณะเมาสุรา

สคร10-อุบล-อุบัติเหตุ-สงกรานต์-04.jpg

ทั้งนี้ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ได้ดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ โดยการเปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) ทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 11-17 เมษายน 2561วิเคราะห์/สังเคราะห์ข้อมูล สถานการณ์ประเด็น/มาตรการสำคัญ เพื่อสื่อสารให้จังหวัด และผู้บริหาร โดยเฉพาะสาเหตุของอุบัติเหตุ เปรียบเทียบกับสิ่งที่กฎหมายห้ามไว้ และร่วมประชุมกับ ศปถ.จังหวัดอุบลราชธานีทุกวัน รวมทั้งตรวจเตือนและตรวจจับ ร้านค้าที่กระทำผิด พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 เป็นต้น