guideubon

 

พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งเจ้าอาวาสวัดมหาวนาราม

พระครูสารกิจโกศล-เจ้าอาวาส-วัดมหาวนาราม-13.jpg

วันที่ 24 สิงหาคม 2558 ที่พระวิหารพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง วัดมหาวนาราม พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เจ้าประคุณสมเด็จพุฒาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ประกอบพิธีถวายการต้อนรับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช โดยมี นายประทีป กีรติเลขา ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส อ่านพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช เรื่อง แต่งตั้ง พระครูสารกิจโกศล (สุดใจ นิสฺโสโก) ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดมหาวนาราม พระอารามหลวง โดย มี หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ พ่อค้า ประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก 

ภาพชุด พิธีอ่านพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งเจ้าอาวาสวัดมหาวนาราม 

พระครูสารกิจโกศล-เจ้าอาวาส-วัดมหาวนาราม-19.jpg

พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งให้ พระครูสารกิจโกศล (สุดใจ นิสฺโสโก) อายุ 66 พรรษา 45 วิทยฐานะ ประเรียญธรรม 4 ประโยค นักธรรมเอก สังคมวิทยามหาบัญฑิต สังคมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต ดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดมหาวนาราม มีอำนาจและหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505 แก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ที่อยู่ในวัดข้างต้น จงอยู่ในโอวาทของเจ้าอาวาสที่ได้รับแต่งตั้งแล้วนั้น ซึ่งปฏิบัติชอบด้วยพระธรรมวินัย กฏหมาย กฏมหาเถรสมาคม ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง มติ ประกาศเถรสมาคม 

ภาพชุด พิธีอ่านพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งเจ้าอาวาสวัดมหาวนาราม 

พระครูสารกิจโกศล-เจ้าอาวาส-วัดมหาวนาราม-07.jpg

สำหรับวัดมหาวนาราม เดิมชื่อว่า “วัดป่าหลวงมณีโชติศรีสวัสดิ์” เป็นวัดที่ตั้งอยู่ในกลางป่าใหญ่ “ดงอู่ผึ้ง” กาลต่อมา สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ซึ่งเป็นพระมหาเถระชั้นผู้ใหญ่ชาวอุบลราชธานี ได้เปลี่ยนชื่อว่า “วัดมหาวัน” แต่ชาวบ้านนิยมเรียกว่า “วัดป่าใหญ่” ครั้นต่อมาเมื่อ พ.ศ.2488 เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ได้เปลี่ยนชื่อใหม่อีกครั้งหนึ่งว่า “วัดมหาวนาราม” เป็นชื่อทางราชการมาตราบเท่าทุกวันนี้ แต่ชาวอุบลราชธานีก็ยังคงเรียกว่า “วัดป่าใหญ่” เหมือนเดิม

ภาพชุด พิธีอ่านพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งเจ้าอาวาสวัดมหาวนาราม 

พระครูสารกิจโกศล-เจ้าอาวาส-วัดมหาวนาราม-26.jpg

วัดมหาวนาราม ตั้งเมื่อ พ.ศ.2322 ในสมัยพระพรหมวรราชสุริยวงศ์ (ท้าวทิศพรหม) เจ้าเมืองอุบลราชธานี คนที่ 2 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกายได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2514 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 40 เมตร ยาว 80 เมตร และได้รับพระราชทานเป็นพระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2521 นับเป็นพระอารามหลวงคณะมหานิกายแห่งแรกของจังหวัดอุบลราชธานี เป็นวัดที่ประดิษฐานพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง องค์ศักดิ์สิทธิ์ รวมทั้งเป็นแหล่งการศึกษาพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยสงฆ์ มหาจุฬาลงกรณ ราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี ด้วย

ภาพชุด พิธีอ่านพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งเจ้าอาวาสวัดมหาวนาราม 

พระครูสารกิจโกศล-เจ้าอาวาส-วัดมหาวนาราม-29.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511