guideubon

 

พิธีประดับเข็มพระเกี้ยว และเปิดป้ายโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบล

เตรียมอุดมพัฒนาการ-อุบล-01.jpg

วันที่ 20 สิงหาคม 2558 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี  หรือชื่อเดิม โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร ถนนคลังอาวุธ บ้านดงคำอ้อ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  29  (อุบลราชธานี – อำนาจเจริญ)  ได้จัดพิธีอัญเชิญพระเกี้ยว  พิธีเปิดป้ายโรงเรียน และพิธีประดับเข็มพระเกี้ยวให้กับนักเรียน ทั้งชายและหญิง โดยมี พลตรีนิรุทธ  เกตุสิริ  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22 เป็นประธานในพิธี

เวลา 07.00 น. ประกอบพิธีอัญเชิญพระเกี้ยว  พร้อมเครื่องราชสักการะ  จากที่ประดิษฐานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  บริเวณศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี (หลังเก่า)  ขึ้นขบวนรถบุษบก เคลื่อนขบวนเข้าสู่บริเวณโรงเรียนฯ ไปประดิษฐานไว้ที่ห้องเกียรติยศ อาคารศรีปทุม 1 และประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนา

เตรียมอุดมพัฒนาการ-อุบล-02.jpg

เวลา  09.45 น. พลตรีนิรุทธ  เกตุสิริ  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่  22  ประธานในพิธี เปิดแพรคลุมป้ายชื่อโรงเรียนฯ แล้วพระราชธีราจารย์  เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี  เจ้าอาวาสวัดมณีวนาราม เจิมป้ายชื่อโรงเรียน ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ ป้ายชื่อโรงเรียน คณะผู้เข้าร่วมงาน และนักเรียนเพื่อความเป็นสิริมงคล  

เตรียมอุดมพัฒนาการ-อุบล-03.jpg

เวลา 12.30 น. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  คณะครู และผู้เข้าร่วมพิธี  ร่วมพิธีอัญเชิญพระเกี้ยว  เครื่องราชสักการะ ธงชาติไทย ธงพระเกี้ยว พานถุงเข็มพระเกี้ยวทอง พานถุงเข็มพระเกี้ยวเงิน ไปที่หอประชุมศรีปทุม 1  ประกอบพิธีประดับเข็มพระเกี้ยว ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งชายและหญิง ตัวแทนนักเรียนกล่าวนำคำปฏิญาณ   ประธานในพิธีกล่าวให้โอวาท นักเรียนร่วมกันร้องเพลงมาร์ชเตรียมอุดมศึกษาพัฒนา  แล้วร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี  เป็นเสร็จพิธี

เตรียมอุดมพัฒนาการ-อุบล-04.jpg

ประวัติโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี

นายชาญ  สกุลพอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี  กล่าวว่าเมื่อประมาณปี พ.ศ.2520 อธิบดีกรมสามัญศึกษา ได้ไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานี  โดยมีนายบุญเหลือ  แฝงเวียง  ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี  และ  นายพิศิษฐ์  บัวแย้ม  ผู้ช่วยศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ในขณะนั้น เป็นผู้ตรวจราชการด้วย ได้พบปัญหาว่ามีนักเรียนสมัครเข้าเรียนในโรงเรียนประจำจังหวัดฯ คือ  โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช  และโรงเรียนนารีนุกูล  เป็นจำนวนมาก เกินขีดความสามารถของโรงเรียนทั้งสองที่จะรับได้

จึงได้เสนอกรมสามัญศึกษา ขอจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำจังหวัดอุบลราชธานี แห่งที่ 3  และมอบหมายให้ นายเต็มใจ  หาญจางสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ในขณะนั้น  เป็นหัวหน้าคณะดำเนินการในการหาที่ดิน โดยไม่ต้องใช้งบประมาณของทางราชการ  ซึ่งควรให้มีการคมนาคมสะดวก  มีความพร้อมเรื่องสาธารณูปโภค  สามารถขยายได้เต็มที่ในอนาคต

ในการนี้  คณะดำเนินการได้เสาะหาที่ดินหลายแห่ง  จนกระทั่ง ได้มีผู้ใหญ่บ้านหนองปลาปากได้เชิญชวนให้ไปดูที่สาธารณประโยชน์ในบริเวณดงคำอ้อ  ซึ่งเดิมเป็นคลังอาวุธของทหารอเมริกัน ตอนเกิดสงครามเวียดนาม และเป็นศูนย์ลาวอพยพ  ซึ่งที่ดินแปลงดังกล่าวกระทรวงมหาดไทยได้สงวนไว้เพื่อสร้างเป็นศูนย์ราชการที่สำคัญของจังหวัด 

คณะดำเนินการเห็นว่า ที่ดินดังกล่าว  มีความเหมาะสม  จึงได้เข้าพบ  นายประมูล  จันทร์จำนงค์  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีในขณะนั้น  นำเรียนให้ทราบถึงความจำเป็นที่จะต้องสร้างโรงเรียนประจำจังหวัดฯ เพิ่มขึ้น  และเสนอขอใช้ที่ดินดังกล่าว  ซึ่งมีพื้นที่  109  ไร่  3  งาน  21  ตารางวา  จากกระทรวงหาดไทยเป็นสถานที่ก่อสร้างโรงเรียนแห่งใหม่ 

ในที่สุด  กระทรวงมหาดไทย  ก็ได้อนุญาตให้ใช้ที่ดินตามที่ขอและขอให้ทีดินอำเภอจัดการรังวัดปักเขตแดน  และได้ทำเรื่องขอเปิดโรงเรียนไปยังกรมสามัญศึกษา  และได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ  ประกาศจัดตั้งเป็น โรงเรียนประจำจังหวัดแห่งที่ 3  เมื่อวันที่  25  เมษายน  2521  โดยตั้งชื่อโรงเรียนว่า  “ศรีปทุมพิทยาคาร”  ซึ่งหมายถึงสถาบันที่เป็นสง่าราศีแห่งชาวอุบลราชธานี  เปิดทำการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สายสามัญประเภทสหศึกษา 

ในระหว่างนั้น โรงเรียนยังไม่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียน รวมทั้งครูมาบรรจุแต่งตั้ง ทางราชการจึงขอใช้อาคารเรียนของโรงเรียนสารพัดช่างอุบลราชธานี  ปัจจุบันคือ วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี  เป็นสถานที่ทำการเรียนการสอนชั่วคราว  โดยมี  นายเต็มใจ  หาญจางสิทธิ์  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่เป็นคนแรก

ต่อมา  ในเดือนสิงหาคม  2521  นายพิชัย  มุขสมบัติ  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม  ได้ย้ายมารักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

ในปีการศึกษา  2522  ทางราชการได้พิจารณาย้ายสถานที่จากที่เดิมไปก่อสร้างที่บริเวณที่ดินสาธารณประโยชน์ดงคำอ้อ  ตำบลขามใหญ่  อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  โดยกรมสามัญศึกษา ได้จัดสรรเงินงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบ 104    ขนาด  7  X  54  เมตร  4  หลัง  สร้างเสร็จในเดือนพฤษภาคม  2522

และในปีการศึกษา  2525   กรมสามัญศึกษาให้เปิดทำการเรียนการสอนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  จนกระทั่งปัจจุบัน  เป็นเวลา  37  ปี

โรงเรียนได้รับการพัฒนา ปรับปรุงในทุกๆด้าน  จนมีความเจริญก้าวหน้ามาเป็นลำดับ  ปัจจุบันมีนักเรียน 1,557  คน 48 ห้องเรียน มีรองผู้อำนวยการ  4 คน ข้าราชการครู  82 คน ครูอัตราจ้าง 17  คน  ลูกจ้างประจำ 7 คน และลูกจ้างชั่วคราว 8 คน                                                                                      

เมื่อวันที่  25  กุมภาพันธ์  2558  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  โรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  มีมติเห็นชอบให้โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร  เข้าเป็นโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  และอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น  “โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี”  มีอักษรย่อ  คือ  “ต.อ.พ.อบ.”  และได้รับพระบรมราชานุญาตให้ใช้  “พระเกี้ยว”  เป็นตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน  สีประจำโรงเรียน  สีชมพู คติพจน์ สิกขาชีวี  ชีวิตมาหุ  มหัคฆัง   ปรัชญา  ความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรม  อัตลักษณ์  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้ รักษ์สิ่งแวดล้อม

เตรียมอุดมพัฒนาการ-อุบล-05.jpg

ในวันที่  29  มิถุนายน  2558  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  29  ได้ประกาศให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น  “โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี”   สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ

ทั้งนี้  การจัดงานครั้งนี้  เพื่อให้นักเรียน  และบุคลากรทุกภาคส่วน  ได้มีโอกาสรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ผู้ทรงริเริ่มปฏิรูปการศึกษาไทย  และมีพระบรมราชานุญาตให้ “พระเกี้ยว” เป็นสัญลักษณ์ของโรงเรียน  เพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรมให้กับนักเรียน  และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์  เผยแพร่ โรงเรียนสู่สาธารณชนให้กว้างขวางยิ่งขึ้น  

ภาพ/ข่าวโดย นายศักดิ์ระพี  สีมาวัน