guideubon

 

อาชีวะอุบลฯ นำ 10 หลักสูตร สอนน้องมัธยม ชวนมุ่งสายอาชีพ

อาชีวะพาลอง-สายอาชีพ-01.jpg

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 ณ โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี นางสมจิตร บุรุษพัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี พร้อมด้วย นายลือชัย ทาทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา นางสาวธนิดา วรรณแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นำตัวแทนครู นักเรียน นักศึกษา ลงพื้นที่สอนอาชีพด้วยหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ในโครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะอาชีพด้วยหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น โดยมีนายสุรศักดิ์ ถาวร ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม เป็นประธานในพิธีเปิด

อาชีวะพาลอง-สายอาชีพ-02.jpg

การจัดโครงการในครั้งนี้ มีนักเรียนจากโรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม ทั้งในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้ารับการฝึกอบรม จำนวนทั้งสิ้น 310 คน เรียนรู้และฝึกปฏิบัติด้านวิชาชีพในหลักสูตรระยะสั้น จำนวน 10 หลักสูตร ได้แก่

1. ธุรกิจแซนวิช
2. แต่งหน้าเค้ก
3. คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
4. ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่องานสปาไทย
5. สลัดเพื่อสุขภาพ

6. งานปักและประดิษฐ์ของใช้
7. ปติมากรรมของที่ระลึก
8. งานปูนปั้นประดับสวนแบบธรรมชาติ
9. การผลิตเครื่องดื่ม Mok tail
10. การขาย Online

โดยใช้เวลาอบรม 1 วัน ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. จากวิทยากรโดยครูผู้ทรงคุณวุฒิของวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี โดยบรรยากาศคึกคักต่างได้รับความสนใจจากนักเรียนเป็นอย่างมาก

อาชีวะพาลอง-สายอาชีพ-03.jpg

โครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมทักษะใหม่และพัฒนาทักษะที่มีอยู่ หรือ Re-skill / Up-skill / New-skill ในกลุ่มอาชีพต่าง ๆตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนากำลังคนสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ และกลไกการขับเคลื่อน Thailand 4.0 ยกระดับคุณภาพบุคลากรทางอาชีวะของประเทศให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน เป็นเยาวชนของชาติที่สามารถ คิดเป็น ทำได้ เข้าใจชีวิต มีแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อด้านสายอาชีพและพร้อมก้าวสู่โลกอาชีพในอนาคต

อาชีวะพาลอง-สายอาชีพ-04.jpg

อาชีวะพาลอง-สายอาชีพ-05.jpg

อาชีวะพาลอง-สายอาชีพ-06.jpg