guideubon

 

สัปดาห์วิทย์ ราชภัฏอุบล จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์

สัปดาห์วิทย์-ราชภัฏอุบล-01.jpg

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยหน่วยงานเครือข่ายภาครัฐ และภาคเอกชน ได้จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2558 “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีนวัตกรรม”

สัปดาห์วิทย์-ราชภัฏอุบล-02.jpg

ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการ การบรรยายทางวิชาการ การสาธิต/ทดลองสิ่งประดิษฐ์ การประกวดโครงงาน/การแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาทิ Science Show โดมิโนฐานวิทยาศาสตร์ การวาดภาพล่องหน การเป่าแก้ว การทำเส้นก๊วยจั๊บสมุนไพร ลูกบอลเด้งดึ๋ง เทียนดูดสี สิ่งเล็กๆ ที่มีชีวิต และจรวดขวดน้ำ เป็นต้น 

สัปดาห์วิทย์-ราชภัฏอุบล-03.jpg

สัปดาห์วิทย์-ราชภัฏอุบล-04.jpg