guideubon

 

สัปดาห์วิทย์ฯ ม.อุบลฯ เปิดโลกทัศน์ใหม่ เรียนรู้ ร่างอาจารย์ใหญ่

สัปดาห์วิทย์-อุบล-อาจารย์ใหญ่-01.jpg

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2558 ภายใต้โครงการ เปิดโลกการเรียนรู้ สู่ร่างอาจารย์ใหญ่ ครั้งที่ 6  เปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาและผู้เข้าร่วมงานได้รำลึกพระคุณอาจารย์ใหญ่ ได้สัมผัสซึ่งการศึกษาเรียนรู้ร่างอาจารย์ใหญ่ โดยแบ่งเป็นส่วนร่างกายมนุษย์  ชิ้นส่วนอวัยวะมนุษย์ และโครงสร้างกระดูก 

วันที่ 17-18 สิงหาคม 2558 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2558 หรือกิจกรรม Open House โดยมีคณะสาขาวิชาที่เปิดสอนด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประกอบด้วย คณะวิทยาศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ร่วมจัดงาน เพื่อเปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตลอดจนเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การประกวดแข่งขัน การเผยแพร่ผลงานนวัตกรรมของนักเรียนนักศึกษา และประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีแก่สาธารณชน โดยได้รับความสนใจจากครูนักเรียนเข้าร่วมงานจำนวนมาก ตลอดทั้ง 2 วันที่ผ่านมา

สัปดาห์วิทย์-อุบล-อาจารย์ใหญ่-02.jpg

ในส่วนของ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภายใต้โครงการ เปิดโลกการเรียนรู้ สู่ร่างอาจารย์ใหญ่ ครั้งที่ 6  ชื่อการจัดงาน “การสร้างเสริมสุขภาพ สร้างคน สร้างชาติ สู่อาเซียน” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.รัตนา เล็กสมบูรณ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดงาน และ ดร.มารุตพงศ์ ปัญญา ประธานจัดงาน กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุม ชั้น 1 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เมื่อวันที่ 17  สิงหาคม 2558

ดร.มารุตพงศ์ ปัญญา กล่าวว่า การจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2558 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข กำหนดให้มีกิจกรรมหลากหลาย อาทิ การเรียนรู้ สัมผัสร่างอาจารย์ใหญ่   การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย การแข่งขัน Cover Dance และนิทรรศการทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นต้น

สัปดาห์วิทย์-อุบล-อาจารย์ใหญ่-05.jpg

สำหรับกิจกรรมที่ได้รับความสนใจมากที่สุดคือ เปิดโลกการเรียนรู้ สู่ร่างอาจารย์ใหญ่ ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 6  เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาและผู้เข้าร่วมงานได้รำลึกพระคุณอาจารย์ใหญ่ ได้สัมผัสซึ่งการศึกษาเรียนรู้ร่างอาจารย์ใหญ่ โดยแบ่งเป็นส่วนร่างกายมนุษย์  ชิ้นส่วนอวัยวะมนุษย์ และโครงสร้างกระดูก โดยมีนักศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ให้คำแนะนำในแต่ละส่วนและแนะแนวในส่วนของผู้สนใจศึกษาในด้านสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ อีกด้วย

สัปดาห์วิทย์-อุบล-อาจารย์ใหญ่-03.jpg