guideubon

 

อนุทิน มอบเกียรติบัตรผู้ปฏิบัติงานสุขภาพจิตดีเด่น เขตสุขภาพที่ 10

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์-อนุทิน-01.jpg

วันที่ 20 ธันวาคม 2564 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เยี่ยมให้กำลังใจ และมอบเกียรติบัตรผู้ปฏิบัติงานสุขภาพจิตดีเด่น ในสถานการณ์โควิด19 ประจำปี 2564 เขตสุขภาพที่ 10 พร้อมร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ณ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ โดยมี นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี คณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข คณะผู้บริหารในเขตสุขภาพที่ 10 ร่วมให้การต้อนรับ 

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์-อนุทิน-02.jpg

นายแพทย์ประภาส อุครานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ เปิดเผยว่า โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ได้รับเกียรติจาก นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต ร่วมกิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้ง ซึ่งเป็นพรรณไม้ประจำพระองค์ ในหลวงรัชกาลที่ 10 ณ บริเวณหน้าอาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์  

ผู้ปฏิบัติงานสุขภาพจิตดีเด่น-01.jpg

จากนั้น รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานมอบเกียรติบัตรผู้ปฏิบัติงานสุขภาพจิตดีเด่นในสถานการณ์โควิด19 ประจำปี 2564 เขตสุขภาพที่ 10 ดังนี้

1. ผู้ปฏิบัติงานดีเด่นด้านสุขภาพจิตระดับสาธารณสุขจังหวัด
นางจันทราทร พละศักดิ์ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
รับผิดชอบงานสุขภาพจิต กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อสุขภาพจิตและยาเสพติด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

2. ผู้ปฏิบัติงานดีเด่นด้านสุขภาพจิตระดับระดับโรงพยาบาลทั่วไป
นางสุภาพร จันทร์สาม ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลยโสธร จังหวัดยโสธร

3. ผู้ปฏิบัติงานดีเด่นด้านสุขภาพจิตระดับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
นายสมศักดิ์ หอมชื่น ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ

4. ผู้ปฏิบัติงานดีเด่นด้านสุขภาพจิตระดับระดับโรงพยาบาลชุมชน
4.1 แพทย์หญิงพรทิพย์ แก้วสว่าง ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
4.2 นางโกศล เจริญศรี ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หัวหน้างานสุขภาพจิตและยาเสพติด โรงพยาบาลดอนตาล อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร

5. ผู้ปฏิบัติงานดีเด่นด้านสุขภาพจิตระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
นางสาวนวลฉวี หินกอง ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบุเป๊อย อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

6. ผู้ปฏิบัติงานดีเด่นด้านสุขภาพจิตระดับอาสาสมัครสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิต
นางวิไล เสมาเพ็ชร ตำแหน่ง อาสาสมัครสาธารณสุขเชี่ยวชาญงานสุขภาพจิต อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

จากนั้น นายอนุทิน ชาญวีรกูล ได้กล่าวขอบคุณ ให้กำลังใจบุคลากรสาธารณสุข รวมทั้งกล่าวขอบคุณในโอกาสที่ประชาชนให้ความร่วมมือรับวัคซีนครบ100 ล้านโดส ทั้งนี้ ขอให้โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่ง เร่งดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด เข็ม 3 ให้กับประชาชนในพื้นที่และนอกพื้นที่ ให้ทั่วถึง โดยมีแผนดำเนินการตั้งจุดบริการฉีดวัคซีน ภายในสถานพยาบาล รวมทั้งสถานีขนส่งผู้โดยสาร และสนามบิน เพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อแก่ประชาชนที่เดินทางเข้าพื้นที่ เพื่อสร้างความมั่นใจและให้กับบประชาชนคนไทย มีความปลอดภัย ลดการติดเชื้อ ลดกเสี่ยงจากการป่วย เสียชีวิต และ ห่างไกลจากโควิด

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์-อนุทิน-03.jpg

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์-อนุทิน-04.jpg

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์-อนุทิน-05.jpg

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์-อนุทิน-06.jpg

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์-อนุทิน-07.jpg

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์-อนุทิน-08.jpg

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์-อนุทิน-09.jpg