guideubon

 

ดร.ธนกร ไชยกุล ขอพัฒนาบ้านเกิดใน 10 เดือนก่อนเกษียณ

ธนกร-ไชยกุล-เลิงนกทา-ยโสธร-01.jpg

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ดร.ธนกร ไชยกุล ขอใช้ชีวิตราชการที่เหลืออยู่ ทดแทนคุณแผ่นดินเกิด วางนโยบายสร้าง 10 เดือนมหัศจรรย์ กับการบริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลบนพื้นฐานเป้าหมาย ABCDE ที่วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

ธนกร-ไชยกุล-เลิงนกทา-ยโสธร-02.jpg

วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2539 มีเนื้อที่ 211 ไร่ 1 งาน 55 ตารางวา ตั้งอยู่บนพื้นที่ “โคกหนองแปน” เลขที่ 285 หมู่ 1 ถนนสวาท-หนองแสง ตำบลสวาท อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร คือสถานศึกษาแผ่นดินเกิดของ ดร.ธนกร ไชยกุล ที่ได้เป็นผู้อำนวยการผู้บุกเบิกคนแรก และได้พัฒนาจากพื้นที่รกร้างว่างเปล่าให้กลับมามีชีวิตกลายเป็นแหล่งเรียนรู้สถานศึกษาแห่งใหม่ เพื่อพัฒนานักเรียน นักศึกษาและประชาชน คนอำเภอเลิงนกทา อำเภอไทยเจริญ อำเภอกุดชุม และบางส่วนจากอำเภอดอนตาล อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร อำเภอเหล่านี้จะมีพื้นที่ใกล้เคียงกับอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ที่นำบุตรหลานมาศึกษาต่อด้านวิชาชีพที่วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา

ธนกร-ไชยกุล-เลิงนกทา-ยโสธร-03.jpg

การทำงานจากปี 2539 จุดเริ่มต้นสู่การพัฒนาสถานศึกษาเรื่อยมาด้วยหลักการบริหารในที่ว่า “ความซื่อสัตย์เป็นนโยบายที่ดีที่สุด” พร้อมด้วยหลักการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล” ไม่ใช่แค่การพัฒนาวัตถุสถานที่ แต่ ดร.ธนกร ไชยกุล มุ่งพัฒนาคนควบคู่กับความสวยงามโดยรอบ นั่นคือ ผู้เรียนและบุคลากรในสถานศึกษาไปพร้อมๆ กับการพัฒนาด้านสถานที่และสิ่งแวดล้อมต่างๆ ด้วยหลักที่ว่า “สถานศึกษา น่าอยู่ น่าเรียน อยากอยู่ อยากเรียน น่าสอน อยากสอน มีความสุข”

ธนกร-ไชยกุล-เลิงนกทา-ยโสธร-04.jpg

เพียงระยะเวลาไม่ถึง 5 ปี วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา ได้รับการยอมรับ การันตรีด้วยรางวัลคุณภาพอันเกิดจากผลงานเชิงประจักษ์ที่ ดร.ธนกร ไชยกุล ได้มุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาสถานศึกษาแห่งนี้จนก้าวสู่ความสำเร็จ กับรางวัล สถานศึกษารางวัลพระราชทาน สถานศึกษาด้านวิชาชีพขนาดเล็กในปี พ.ศ.2543 และ ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9002 ในปี พ.ศ.2544

ดร.ธนกร ไชยกุล พัฒนาสถานศึกษาแห่งนี้ได้ 10 ปี เต็ม ก็มุ่งหน้าก้าวสู่การเดินทางไขว่คว้าหาประสบการณ์ในการบริหารงานในตำแหน่งผู้อำนวยการจากสถานศึกษาแห่งอื่น ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ครั้งที่ 1 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานีจากนั้นกลับมาพัฒนาบ้านเกิดสถานศึกษาแห่งนี้ครั้งที่ 2 เมื่อปี 2552 ก่อนมุ่งหน้าเดินทางปฏิบัติราชการบริหารงานในตำแหน่งผู้อำนวยการที่วิทยาลัยเทคนิคเขาวง ใช้ระยะเวลาสะสมประสบการณ์ความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการบริหารงาน ในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นระยะเวลาหลายสิบปี ก่อนจะตัดสินใจเดินทางมาปฏิบัติราชการที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2554 สถานศึกษาที่เคยเป็นอู่ข้าวอู่น้ำให้ชีวิตราชการ ในการทำหน้าที่ครู เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้บริหารงานเป็นแห่งแรก สถานศึกษาที่ให้ชีวิตรักและครอบครัวเกิดขึ้น ณ แห่งนี้ อันเปรียบเสมือนบ้านอีกหลังที่ ดร.ธนกร ไชยกุล รักและภูมิใจมากที่สุด

การกลับมาครั้งนี้ของ ดร.ธนกร ไชยกุล นับเป็นพลังอันสำคัญและยิ่งใหญ่ที่จุดประกายให้คณะครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา มีแรงบันดาลใจในการทำงานและพัฒนาการทำงานเชิงรุกด้วยการทำงาน 180 องศา สร้างคุณค่าความดีงามและภาพลักษณ์ที่ดีในทุกมิติสู่สายตาประชาชนทั่วประเทศ อันได้แก่ การพัฒนาสถานศึกษาแหล่งเรียนรู้ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ พื้นที่ภายในและภายนอกเพื่อสร้างทุกพื้นที่เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของผู้เรียน พัฒนาครู บุคลากร สู่การทำงานที่ได้คุณภาพทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น พร้อมกับพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาชีพ รวมถึงช่วยเหลือและพัฒนาชุมชน สังคมและประเทศชาติ ด้วยการสนองนโยบายในการทำงานของรัฐบาลในทุกๆด้าน เพื่อสร้างความดีงามให้เกิดขึ้นในสถานศึกษาทดแทนคุณแผ่นดิน

อาชีวะอุบล-รางวัลสังข์เงิน.jpg

จากวันนั้นถึงวันนี้เพียงชั่วระยะเวลา 6 ปีที่ผ่านมา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ล้วนได้รับการยอมรับด้วยผลงานการันตรีคุณภาพมากมายทั้งในระดับภูมิภาคระดับชาติและระดับโลก เป็นที่ประจักษ์ชัดแก่สายตาชาวอาชีวศึกษาทั่วประเทศ คนไทยทั้งแผ่นดินรวมถึงชาวต่างชาติทั่วโลกถึงความเป็นเลิศด้านวิชาชีพของผู้เรียน ความเชี่ยวชาญในประสบการณ์ของผู้บริหาร ครู รวมถึงความงดงามของการเป็นสถานศึกษาชั้นนำ ที่คอยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับอาชีวศึกษาและประเทศไทย ที่คอยเติมเต็มสิ่งดีๆ เพื่อขจัดน้ำเน่า อันได้แก่ ภาพลักษณ์ในเชิงลบของอาชีวศึกษา ที่เกิดขึ้นให้จางหายไป ด้วยการทำงานเชิงรุก ด้วยความมุมานะ มีความพยายาม เข็มแข็ง อดทน อันเกิดจากการทำงานของคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ภายใต้การบริหารงานโดย ดร.ธนกร ไชยกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี โดยทุกคนคือเป็นฟันเฟืองที่สำคัญที่ขับเคลื่อนทุกภาระงานให้เกิดผลสำเร็จมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ทุกประการ มีรอยยิ้มความสุขกับผลงานที่งดงามนั่นคือผลพวงและความสวยงามจากสิ่งที่เหน็ดเหนื่อยที่ได้รับจากการทำงาน

แชมป์โลก-แกะสลักหิมะ-อาชีวะอุบล-05.jpg

เมื่อพัฒนาวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีบ้านหลังนี้ จนงดงามสู่ความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าตามปณิธานที่ตั้งไว้แล้ว จากนี้ต่อไปนาฬิกาชีวิตเริ่มนับถอยหลังลงทุกๆทีอันเป็นสัญญาณเตือนสู่การเริ่มต้นและการสิ้นสุดในเวลาเดียวกัน ชีวิตของการทำงานของ ดร.ธนกร ไชยกุล เริ่มเดินทางนับถอยหลังในการทำงานชีวิตราชการ เหลือเวลาเพียงแค่สั้นๆ 10 เดือน เท่านั้นที่ ดร.ธนกร ไชยกุล จะทำหน้าที่ผู้บริหารในตำแหน่งผู้อำนวยการเป็นช่วงสุดท้ายก่อนที่จะก้าวเดินสู่ถนนวัยที่ 61 ของการเกษียณอายุราชการ

ช่วยน้ำท่วมสกลนคร-อาชีวะอุบล-01.jpg

ด้วย ดร.ธนกร ไชยกุล เป็นคนสู้ชีวิต เป็นผู้บริหารนักพัฒนา ผู้ไม่เคยหยุดนิ่งและเกรงกลัวต่ออุปสรรคใดๆ บวกด้วยหัวใจที่รักในถิ่นฐานบ้านเกิด ทำให้ ดร.ธนกร ไชยกุล ตัดสินครั้งสุดท้ายของชีวิตขอเลือกทางเดินเพื่อการบริหารสถานศึกษาแห่งใหม่ตามหัวใจที่มุ่งหวัง โดยใช้เวลา เพียง 10 เดือนที่เหลืออยู่กลับไปสู่ดิน คืนสู่ธรรมชาติ พัฒนาถิ่นฐานบ้านเกิดของตนเองให้มีความงดงามและเจริญก้าวหน้าตามปณิธานที่ให้ไว้

ด้วยอาศัยประสบการณ์ของการทำงานผู้บริหารมาอย่างยาวนานนับ 30 ปี จากการบริหารงานมาทั้งชีวิต นำสิ่งดีๆมาพัฒนาบ้านเกิดโดยมีเป้าหมายคือ นักเรียน นักศึกษาและประชาชน ด้วยการทุ่มเทชีวิตราชการที่เหลืออยู่เพื่อพัฒนาสถานศึกษาอันเป็นที่รักเพื่อขอทดแทนคุณแผ่นดินเกิดแห่งนี้ “วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา” ด้วยวางนโยบายสร้าง 10 เดือนมหัศจรรย์กับการบริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลบนพื้นฐานปรัชญา “ความซื่อสัตย์ เป็นนโยบายที่ดีที่สุด” เป้าหมาย ABCDE ให้เกิดขึ้น ดังนี้

A = Achievement ความมุ่งมั่นความสำเร็จ
B = Beautiful สวยงาม
C = Clean สะอาด
= Competency สมรรถนะ
= Community ชุมชน
= Culture วัฒนธรรม
D = Digital College เทคโนโลยี
E = English ภาษาอังกฤษ
= Ethics คุณธรรม จริยธรรม

ความมหัศจรรย์ของการทำงานครั้งนี้คือ ระยะเวลาอันสั้นจะเป็นเครื่องชี้วัดการทำงานที่ครบมิติของการบริหารสถานศึกษาแห่งนี้ ด้วยการเป็นสถานศึกษาแห่งความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานทุกๆด้าน ให้ประสบผลสำเร็จ เป็นสถานศึกษาแห่งความร่มรื่นสวยงามแก่ผู้พบเห็น เต็มไปด้วยความสะอาด นักเรียนนักศึกษามีสมรรถนะความเป็นเลิศในวิชาการและวิชาชีพ ผสานสิ่งดีงามให้กับชุมชนท้องถิ่น รวมถึงวัฒนธรรมของสังคมและประเทศชาติ ให้คงอยู่สืบไป ภายใต้การขับเคลื่อนสถานศึกษา ให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ด้วยการนำด้านเทคโนโลยีมาพัฒนาทุกมิติ ให้เกิดความก้าวหน้าอันอยู่บนพื้นฐานการเปลี่ยนแปลงโลกสู่ประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะการใช้ภาษาอังกฤษสู่การทำงานในระบบสากลและสุดท้ายคือ การสร้างคุณค่าที่ดีงามให้สถานศึกษาแห่งนี้ ได้บ่มเพาะนักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากร ให้เป็นคนดีมีคุณธรรม อันเป็นสิ่งที่ยั่งยืนและมั่งคงนำมาซึ่งความสุขของมวลมนุษยชาติในอนาคตต่อไป นี่คือปณิธานของผู้ชายคนนี้ที่ชื่อ ดร.ธนกร ไชยกุล ผู้บริหารนักพัฒนา ที่มีความสุขและความภาคภูมิใจกับการทุ่มเทชีวิตทั้งชีวิตเพื่อผืนแผ่นดินที่ให้กำเนิดก่อนก้าวเดินสู่วิถีชีวิตของการสิ้นสุดและการเริ่มต้นชีวิตใหม่ บนถนนเส้นทางหมายเลข 61 ในอีก 10 เดือนข้างหน้า

ด้วยอานุภาพและพลังแห่งความดีงามจากอดีตมาจนถึงปัจจุบันจะน้อมนำให้ ดร.ธนกร ไชยกุล ประสบความสำเร็จตามปณิธานที่มุ่งหวังกับ10 เดือนมหัศจรรย์ของการบริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลบนพื้นฐานเป้าหมาย ABCDE นี้ทุกประการ