guideubon

 

ร.10 พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้ ผจก.ดาวกาแฟ ทอดถวาย ณ วัดมหาวนาราม

กฐินพระราชทาน-วัดมหาวนาราม-01.jpg

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้ นายธีรวัฒน์ ดำรงอัครวิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทดาวเรือง อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต (ไทยแลนด์) จำกัด ตามที่ขอพระราชทาน เพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดมหาวนาราม พระอารามหลวง อำเภอเมืองอุบลราชธานี 

กฐินพระราชทาน-วัดมหาวนาราม-02.jpg

วัดมหาวนาราม ตั้งขึ้นเป็นสำนักสงฆ์เมื่อ พ.ศ.2322 โดยพระปทุมวรราชสุริยวงศ์ (เจ้าคำผง) เจ้าเมืองอุบลราชธานีคนแรก ต่อมาในสมัยพระพรหมวรราชสุริยวงศ์ (ท้าวทิศพรหม) เจ้าเมืองอุบลราชธานี คนที่ 2 ได้มาก่อสร้างวิหารอารามต่อจนสำเร็จใน พ.ศ.2350 และได้ยกฐานะเป็นวัดชื่อว่า “วัดป่าหลวงมณีโชติศรีสวัสดิ์” เป็นวัดที่ตั้งอยู่ในกลางป่าใหญ่ “ดงอู่ผึ้ง”

กาลต่อมาสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ซึ่งเป็นพระมหาเถระชั้นผู้ใหญ่ ชาวอุบลราชธานี ได้เปลี่ยนชื่อว่า “วัดมหาวัน” แต่ชาวบ้านนิยมเรียกว่า “วัดป่าใหญ่” ครั้นต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2488 เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ได้เปลี่ยนชื่อใหม่อีกครั้งหนึ่งว่า “วัดมหาวนาราม” เป็นชื่อทางราชการมาตราบเท่าทุกวันนี้ แต่ชาวอุบลราชธานีก็ยังคงเรียกว่า “วัดป่าใหญ่” เหมือนเดิม

วัดมหาวนาราม สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ได้รับพระราชทานเป็นพระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2521 นับเป็นพระอารามหลวงคณะมหานิกายแห่งแรกของจังหวัดอุบลราชธานี เป็นวัดที่ประดิษฐาน พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง องค์ศักดิ์สิทธิ์ เป็นแหล่งการศึกษาพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยสงฆ์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี

กฐินพระราชทาน-วัดมหาวนาราม-03.jpg

วัดมหาวนาราม มีพระมหาราชครูศรีสัทธรรมวงศา เป็นเจ้าอาวาสรูปแรก และเป็นผู้สร้างพระพุทธรูปพระอินแปง หรือ พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง ขนาดหน้าตักกว้าง 6 ศอก สูงจากเรือนแท่นถึงเปลวพระโมลี 10 ศอก สร้างลงรักปิดทองด้วยพุทธศิลปะที่งดงาม เพื่อเป็นองค์แทนสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า สร้างสำเร็จเมื่อวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 5 (เดือนเมษายน) มีการจัดงานเฉลิมฉลองพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง เป็นประจำทุกปี

กฐินพระราชทาน-วัดมหาวนาราม-04.jpg

กฐินพระราชทาน-วัดมหาวนาราม-05.jpg

กฐินพระราชทาน-วัดมหาวนาราม-06.jpg

กฐินพระราชทาน-วัดมหาวนาราม-07.jpg

กฐินพระราชทาน-วัดมหาวนาราม-08.jpg

กฐินพระราชทาน-วัดมหาวนาราม-09.jpg

กฐินพระราชทาน-วัดมหาวนาราม-10.jpg

กฐินพระราชทาน-วัดมหาวนาราม-11.jpg

กฐินพระราชทาน-วัดมหาวนาราม-12.jpg

กฐินพระราชทาน-วัดมหาวนาราม-13.jpg