guideubon

 

อุบลไบโอ จัดพิธีน้อมถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ร.10

ubon-bio-ถวายราชสดุดี-01.jpg

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว กลุ่มบริษัทอุบลไบโอเอทานอล นำโดย คุณเดชพนต์  เลิศสุวรรณโรจน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ นำคณะผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมพิธีน้อมถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ณ กลุ่มบริษัทอุบลไบโอเอทานอล

ubon-bio-ถวายราชสดุดี-02.jpg

โดยกิจกรรมในงาน มีพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ 9 รูป พร้อมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร่วมปลูกต้นรวงผึ้งต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10 และสืบสานพระราชปณิธานโครงการจิตอาสาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อุทิศตนเป็นจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อชุมชน
สังคม สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

ubon-bio-ถวายราชสดุดี-03.jpg

ในครั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ ได้ผนึกพลังจิตอาสา “UBBE ทำดี ด้วยหัวใจ อาสาพัฒนาชุมชน” บำเพ็ญประโยชน์รอบโรงงาน ร่วมกับชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานราชการ โดยกิจกรรมจิตอาสาแบ่งออกเป็น 3 ทีม นำโดย

ubon-bio-ถวายราชสดุดี-04.jpg

ทีม 1 “BIG Cleaning ลำโดมใหญ่” ด้วยการกำจัดผักตบชวา ณ บริเวณลำโดมใหญ่ ต.ไร่ใต้ อ.พิบูลมังสาหาร ร่วมกับ อบต.ไร่ใต้ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 12 โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิด

ubon-bio-ถวายราชสดุดี-05.jpg

ทีม 2 ทีมงานโรงแป้งมันอุบลเกษตรพลังงาน ร่วมกันชุมชนบ้านแก่งกอก โดยนำเงินบริจาคมาเทพื้นคอนกรีต ทาสีฌาปนกิจสถาน และปลูกไม้ประดับ ณ วัดแก่งอำนวยวราราม บ้านแก่งกอก หมู่ 10 ต.ไร่ใต้
อ.พิบูลมังสาหาร

ubon-bio-ถวายราชสดุดี-06.jpg

ทีม 3 จิตอาสาเปิดเทอมกระตุ้นการเรียนรู้ จัดทำแปลงผักสวนครัวเพื่อเป็นอาหารกลางวันให้กับน้องๆ โรงเรียนบ้านหนองแปน หมู่ 9 ต.นาดี อ.นาเยีย

ubon-bio-ถวายราชสดุดี-07.jpg

จากจุดเริ่ม “ทำดี” นำมาสู่ความร่วมมือของจิตอาสา อันจะนำไปสู่ความยั่งยืน ดั่งพระราชปณิธานของพระองค์ท่าน