guideubon

 

ม.ราชภัฏอุบลฯ จัดงานคืนสู่เหย้า เทา – ชมพู ครบ 100 ปี

คืนสู่เหย้า-เทา–ชมพู-100ปี-1.jpg

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เริ่มก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2458 ซึ่งครบ 100 ปี ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 ในโอกาสนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าเทา – ชมพู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดงาน “คืนสู่เหย้า เทา – ชมพู ครบ 100 ปี” โดยมีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 100 รูป พิธีบวงสรวงศาลพระชัยมงคล การบรรยายทางวิชาการ และการเสวนาทางวิชาการ โดย ดร.พะนอม แก้วกำเนิด ศ.ดร.สายหยุด จำปาทอง  รศ.สมชาย วงศ์เกษม ดร.สว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย์ และ อ.นิคม ทองพิทักษ์

นอกจากนี้ ยังมีพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ศิษย์เก่าดีเด่น ผู้มีคุณูปการต่อมหาวิทยาลัย ด้านการบริหารการศึกษา ด้านการพัฒนาการเรียนการสอน ด้านรัฐวิสาหกิจ/ธุรกิจภาคเอกชน ด้านช่วยเหลือสังคม ด้านการพัฒนาท้องถิ่น ด้านศิลปวัฒนธรรม และด้านต่างประเทศ จำนวน 109 คน อาทิ นางรจนา กัลป์ตินันท์ นางพัชนี ธนาพรสิน ดร.พิชัย มุขสมบัติ รศ.บุญชม ศรีสะอาด คุณหญิงวารุณี พรหมนอก นางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง นายจีระชัย ไกรกังวาร นายทรงศักดิ์ จันทรุกขา นายประดับ ก้อนแก้ว ดร.สลา คุณวุฒิ และ นายเฉลิมพล มาลาคำ เป็นต้น พร้อมทั้งมีกิจกรรม OPEN HOUSE กิจกรรมพบปะสังสรรค์ และการแสดงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งมีคณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า และนักศึกษามาร่วมงาน จำนวนกว่า 2,000 คน

คืนสู่เหย้า-เทา–ชมพู-100ปี-2.jpg

 

คืนสู่เหย้า-เทา–ชมพู-100ปี-3.jpg