guideubon

 

ครม.ไฟเขียว โยกย้ายผู้ว่าราชการจังหวัด 10 ตำแหน่ง

วันที่ 27 มกราคม 2558 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช. เป็นประธาน ให้ความเห็นชอบบัญชีรายชื่อ โยกย้ายข้าราชการระดับสูง สังกัดกระทรวงมหาดไทย ดังนี้

1. นายธานี สามารถกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ให้ไปดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง

2. นายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ให้ไปดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

เสริม-ไชยณรงค์-01.jpg

3. นายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให้ไปดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

4. นายสุรพล วาณิชเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ให้ไปดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

5. นายชยพล ธิติศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ให้ไปดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์

ประทีป-กีรติเรขา-01.jpg

6. นายประทีป กีรติเรขา ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ให้ไปดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

7. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ให้ไปดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง

8. นายอำนวย ตั้งเจริญชัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ให้ไปดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

9. นายยุทธนา วิริยะกิตติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ให้ไปดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ และ

10.นายธานี ธัญญาโภชน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ให้ไปดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร

ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป

และในวันเดียวกัน ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ออกคำสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ 66/2558 ให้ข้าราชการที่มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น ไปรักษาการในตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

เสริม-ไชยณรงค์-02.jpg