guideubon

 

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศโยกย้ายผู้ว่าฯ 10ตำแหน่ง มีผลตั้งแต่ 11 ก.พ.58

ราชกิจจา.jpg

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ลงประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงมหาดไทย พ้นจากตําแหน่ง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 10 ราย ดังนี้

1. นายธานี สามารถกิจ พ้นจากตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง

2. นายระพี ผ่องบุพกิจ พ้นจากตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง

3. นายเสริม ไชยณรงค์ พ้นจากตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และแต่งตั้งให้ ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง

4. นายสุรพล วาณิชเสนี พ้นจากตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดกําแพงเพชร และแต่งตั้งให้ ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง

5. นายชยพล ธิติศักดิ์ พ้นจากตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลําภู และแต่งตั้งให้ ดํารงตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์

6. นายประทีป กีรติเรขา พ้นจากตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ และแต่งตั้งให้ ดํารงตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

7. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต พ้นจากตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง

8. นายอํานวย ตั้งเจริญชัย พ้นจากตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลําภู

9. นายยุทธนา วิริยะกิตติ พ้นจากตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

10. นายธานี ธัญญาโภชน์ พ้นจากตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดกําแพงเพชร

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี