guideubon

 

ระดับน้ำมูลเพิ่ม 10 ซม. อีกฟุตครึ่ง ถึงฝั่งวารินฯ อพยพ 10 ชุมชน 81 ครัวเรือน

น้ำมูลเพิ่ม10ซม.-อีกฟุตครึ่ง-01.jpg

วันที่ 28 สิงหาคม 2565 สถานการณ์น้ำท่าแม่น้ำมูล ที่สถานีวัดน้ำ M.7 สะพานเสรีประชาธิปไตย ระดับตลิ่งอยู่ที่ 112.00 ม.รทก. หรือ 7 เมตร ระดับน้ำวันนี้ วัดได้ 111.55 ม.รทก. หรือระดับ 6.55 เมตร เพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน 0.10 เมตร ต่ำกว่าตลิ่ง 0.45 เมตร อัตราการไหลอยู่ที่ 2,030.00 ลบ.ม./วินาที 

น้ำมูลเพิ่ม10ซม.-อีกฟุตครึ่ง-03.jpg

จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำเอ่อลันตลิ่งบริเวณที่ลุ่มต่ำ ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนและพื้นที่การเกษตร ส่งผลให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อน จำนวน 8 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี วารินชำราบ เดชอุดม นาจะหลวย น้ำยืน ทุ่งศรีอุดม น้ำขุ่น และอำเภอนาเยีย จำนวน 27 เทศบาล/ตำบล 152 ชุมชน/หมู่บ้าน 

ด้านการดำรงชีพ ได้รับผลกระทบ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี วารินชำราบ จำนวน 2 เทศบาล 12 ชุมชน/หมู่บ้าน 116 ครัวเรือน 486 คน อพยพ จำนวน 10 ชุมชน 81 ครัวเรือน 340 คน ณ ศูนย์พักพิงชั่วคราว 8 จุด ได้แก่

เมืองอุบลราชธานี เทศบาลนครอบลราชธานี
- ชุมชนโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช (วังแดง)
- ชุมชนวัดบูรพาราม 2
- ชุมชนวัดบูรพาราม 3
- ชุมชนศาลากลางบ้านดู่
- ชุมชนหลังโรงเรียนเยาวเรศฯ 3
- ชุมชนวัดป่าแสนอุดม 1
อ.วารินชำราบ เทศบาลเมืองวารินชำราบ
- ชุมชนท่าบ้งมั่ง
- ชุมชนเกตุแก้ว
- ชุมชนหาดสวนสุข
- ชุมชนหาดสวนสุข 1

น้ำมูลเพิ่ม10ซม.-อีกฟุตครึ่ง-02.jpg

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่และประสานการปฏิบัติ การจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี และเทศบาลเมืองวารินชำราบ ลงพื้นที่จุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ที่ประตูระบายน้ำวัดเสนาวงศ์ เขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ เพื่อติดตามผลการปฏิบัติการสูบน้ำ รักษาพื้นที่ชุมชนเกตุแก้วและชุมชนท่าบังมั่ง พบว่าสามารถ สูบส่งน้ำเพื่อรักษาพื้นที่ได้ดี และหากช่วงที่มีปริมาณฝนตกน้อยลง จะเห็นว่ามีการลดของระดับน้ำ ที่สูบส่งลงสู่ลำน้ำมูล พร้อมทั้งลงพื้นที่ชุนชนท่ากอไผ่ เทศบาลเมืองวารินชำราบ ประเมินความเสี่ยงและการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำล้นตลิ่ง เข้าท่วมชุมชน ท่ากอไผ่และชุมชนหาดสวนยา ในระดับน้ำที่ 112.00 ม.รทก.(7 ม.) โดยเทศบาลเมืองวารินชำราบ และ โครงการชลประทานอุบลราชธานี ได้จัดกระสอบทรายกั้นแนวเตรียมการเพื่อป้องกันน้ำลันลิ่งเข้าท่วมชุมชน พร้อมประสานแผนการจัดเสริมเครื่องสูบน้ำเพื่อการป้องกันพื้นที่

สำหรับสภาพน้ำที่เขื่อนสิรินธร ระดับน้ำ 140.03 ม.รทก. ลดลงจากวานนี้ 6 ซม. ปริมาณน้ำเก็บกัก  1,399.64 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 71.18% ของความจุอ่าง สามารถรับน้ำได้อีก 566.83 ล้าน ลบ.ม.

และเขื่อนปากมูล ระดับน้ำเหนือเขื่อนปากมูล 100.33 ม.รทก. ลดลงจากวานนี้ 6 ซม. ระบายน้ำ 204.24 ล้าน ลบ.ม. เปิดบานประตูระบายน้ำทั้ง 8 บาน ตั้งแต่วันที่ 30 ก.ค. 2565

น้ำมูลเพิ่ม10ซม.-อีกฟุตครึ่ง-04.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511