guideubon

 

สรุปข้อกำหนด ฉบับที่ 1 ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน COVID-19

covid19-ข้อกำหนดฉบับ01-8.jpg

วันที่ 25 มีนาคม 2563 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) หรือ "ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19" ได้ลงนามในข้อกำหนดตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ฉบับที่ 1 มีใจความสรุป ดังนี้

ข้อ 1 การห้ามเข้าพื้นที่เสี่ยง

ห้ามประชาชนเข้าไปในพื้นที่ หรือสถานที่ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคโควิด-19 ตามที่ทางราชการได้ประกาศไว้ หรือที่จะประกาศต่อไป

ข้อ 2 การปิดสถานที่เสี่ยงต่อการติดโรค

ให้ผู้ว่า กทม. และผู้ว่าราชการจังหวัด พิจารณาสั่งปิดสถานที่ดังต่อไปนี้
- สนามมวย สนามกีฬา สนามแข่งขัน สนามเด็กเล่น สนามม้า ทั่วประเทศ
- ผับ สถานบริการ สถานที่แสดงมหรสพ สถานที่มีการแสดงหรือการละเล่นสาธารณะ สถานประกอบการ อาบ อบ นวด และนวดแผนโบราณ สปา สถานที่ออกกำลังกาย (ฟิตเนส) สถานบันเทิง
- สถานที่อื่นนอกจากนี้ เช่น แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ พิพิธภัณฑสถาน ห้องสมุดสาธารณะ ศาสนสถาน สถานีขนส่งหรือโดยสาร ตลาด ห้างสรรพสินค้า ให้พิจารณาโดยสั่งปิดเฉพาะส่วนหรือทั้งหมด และอาจกำหนดเงื่อนไขตามความจำเป็นเหมาะสม หากยังไม่ได้สั่งปิด ต้องมีมาตรการคัดกรองและป้องกันตามที่กำหนด

ข้อ 3 การปิดช่องทางเข้ามาในราชอาณาจักร

ปิดช่องทางเข้าออก ด่าน จุดผ่านแดน หรือจุดผ่อนปรน สำหรับผู้ที่จะเดินทางเข้าประเทศ เว้นแต่เป็นบุคคลที่ได้รับการยกเว้นตาม (1) ถึง (6)

ข้อ 4 การห้ามกักตุนสินค้า

ห้ามกักตุนยา เวชภัณฑ์ อาหาร น้ำดื่ม หรือสินค้าที่จำเป็นต่อการอุปโภคในชีวิตประจำวัน

ข้อ 5 การห้ามชุมนุม

ข้อ 6 การเสนอข่าว

ห้ามเสนอข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19 อันไม่เป็นความจริง และอาจทำให้ประชาชนหวาดกลัว หรือเจตนาบิดเบือนข่าวสารอันอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิด

ข้อ 7 มาตรการเตรียมรับสถานการณ์

ให้โรงพยาบาล สถานพยาบาล หรือหน่วยงาน มีหน้าที่และอำนาจในการป้องกันและดูแลรักษาผู้ป่วยทั้งภาครัฐและเอกชน จัดหายา เวชภัณฑ์ เครื่องมือในการตรวจโรค เครื่องช่วยในการหายใจและอุปกรณ์อื่นๆ ที่จำเป็นให้เพียงพอตามมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด และขอความร่วมมือดัดแปลงสถานที่ต่างๆ เช่น โรงแรม โรงเรียน มหาวิทยาลัย หอประชุม สถานที่ปฏิบัติธรรม ศาลาวัด อาคารของเอกชนที่ยังไม่ได้ใช้งานหรือสถานที่ราชการ สถานที่เอกชนอื่นๆ เป็นโรงพยาบาลชั่วคราว 

ข้อ 8 มาตรการพึงปฏิบัติสำหรับบุคคลบางประเภท

ให้กลุ่มคนที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อโควิด-19 ได้ง่าย ตามข้อ (1) ถึง (3) อยู่ในเคหสถานหรือบริเวณสถานที่พำนักของตน เพื่อป้องกันตนเองจากการติดเชื้อจากสภาพแวดล้อมภายนอก 

ข้อ 9 มาตรการเกี่ยวกับการออกนอกราชอาณาจักร

ให้อำนวยความสะดวกให้ชาวจ่างชาติในการเดินทางออกนอกประเทศ และเข้มงวดในการให้วีซ่ากับชาวต่างชาติในการอยู่ในประเทศ

ข้อ 10 มาตรการดูแลความสงบเรียบร้อย

ใน กทม. ให้ตั้งจุดตรวจตามถนน สถานีขนส่งหรือโดยสาร เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ การก่ออาชญากรรม การรวมกลุ่มชุมนุมหรือมั่วสุม หรือ การกระทำอันเป็นการฉวยโอกาสซ้ำเติมความเดือดร้อนของประชาชน หรือ กลั่นแกล้งเพื่อแพร่เชื้อโรค

ต่างจังหวัด ให้ตั้งด่านตรวจ หรือจุดสกัด ดูแลการเดินทางข้ามจังหวัดเพื่อจัดระเบียบการเดินทาง การจราจร การเฝ้าระวังหรือสังเกตอาการผู้เดินทางและพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดต่อโรค 

ข้อ 11 มาตรการป้องกันโรค

ให้มีมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด 

ข้อ 12 นโยบายการยังคงให้เปิดสถานที่ทำการ

รัฐบาลมีนโยบายให้สถานที่ตามที่ระบุไว้ ยังคงเปิดให้บริการได้ตามปกติ เพื่อความสะดวกและความเป็นอยู่ตามปกติของประชาชน มิให้ขาดแคลน หรือเดือดร้อนยากลำบากเกินควร

ข้อ 13 คำแนะนำเกี่ยวกับการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด

กรณีจำเป็นต้องเดินทางข้ามเขตจังหวัด ต้องได้รับการตรวจคัดกรองและปฏิบัติตามมาตรการที่ทางราชการกำหนด เพื่อสะดวกในการติดตามตัวมาตรวจอาการ หรือกักตัว

ข้อ 14 คำแนะนำในการจัดกิจกรรม

การจัดกิจกรรม หรือพิธีการทางสังคม ตามประเพณีนิยม เช่น พิธีมงคลสมรส พิธีเซ่นไหว้บรรบุรุษ พิธีบำเพ็ญกุศล พิธีศพ พิธีสงกรานต์หรือกิจกรรมภายในครอบครัว ตลอดจนกิจกรรมหรืองานพิธีที่ทางราชการจัดขึ้น "ยังคงจัดได้ตามความเหมาะสม" แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค 

ข้อ 15 โทษ

ข้อ 16 การใช้บังคับ

covid19-ข้อกำหนดฉบับ01-1.jpg

covid19-ข้อกำหนดฉบับ01-2.jpg

covid19-ข้อกำหนดฉบับ01-3.jpg

covid19-ข้อกำหนดฉบับ01-4.jpg

covid19-ข้อกำหนดฉบับ01-5.jpg

covid19-ข้อกำหนดฉบับ01-6.jpg

covid19-ข้อกำหนดฉบับ01-7.jpg