guideubon

 

ม.อุบลฯ คว้าอันดับ 1 ของไทย ที่ 79 ของโลก THE Impact Ranking 2020

the-Impact-Ranking-2020-ubu-01.jpg

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับการจัดอันดับให้เป็นที่ 1 ของประเทศไทย และอันดับ 79 ของโลก ในฐานะมหาวิทยาลัยที่มีบทบาทต่อสังคม (University Impact Ranking) ด้านเมืองและชุมชนที่ยั่งยืน (Sustainable Cities and Communities) ซึ่งเป็นเป้าหมายที่ 11 ของการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ประจำปี 2020 โดยการจัดอันดับดังกล่าว ได้รับการประกาศโดย Time Higher Education (THE) ซึ่งเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ระดับนานาชาติที่มีชื่อเสียงด้านการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก 

the-Impact-Ranking-2020-ubu-02.jpg

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี กล่าวว่า จากการจัดอันดับ มหาวิทยาลัย University Impact Ranking 2020 โดย Time Higher Education (THE)  สถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก  เมื่อวันที่  22 เมษายน  2563 ที่ผ่านมา โดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับการจัดอันดับให้เป็นที่ 1 ของประเทศไทย และอันดับ 79 ของโลก ประจำปี 2020 ในฐานะมหาวิทยาลัยที่มีบทบาทต่อสังคม (University Impact Ranking) ด้านเมืองและชุมชนที่ยั่งยืน (Sustainable Cities and Communities) ซึ่งเป็นเป้าหมายที่ 11 ของการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)

ทั้งนี้ SDG-11 ด้านเมืองและชุมชนที่ยั่งยืนนั้น เป็นหนึ่งในเป้าหมายการพัฒนาขององค์การสหประชาชาติที่ให้ความสำคัญในเรื่องของการสร้างถิ่นฐานของมนุษย์ให้มีความปลอดภัย ยั่งยืน พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตอบสนองการเติบโตอย่างรวดเร็วของประเทศที่กำลังพัฒนา และการเปลี่ยนแปลงจากสังคมชนบทไปสู่สังคมเมือง ซึงต้องการการวางแผน การจัดการ และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาด้วย

ความสำเร็จครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือของ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ที่ได้ร่วมสร้างคุณูปการสำคัญต่อการพัฒนาเมืองและชุมชนให้เกิดความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง ผ่านการเรียนการสอน การศึกษาค้นคว้าวิจัย การสร้างนวัตกรรม การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการบริการทางวิชาการ ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย

the-Impact-Ranking-2020-ubu-03.jpg

ดร.ฐิติเดช ลือตระกูล รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร กล่าวเพิ่มเติมว่าในปีนี้เป็นปีแรกที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีส่งข้อมูลเข้าร่วมการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ดำเนินพันธกิจเพื่อสังคมและชุมชน โดยพิจารณาทั้งจากผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ งานวิจัย โครงการ และกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาสังคมและชุมชนที่ยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีโครงการที่โดดเด่น เช่น

- โครงการฟื้นฟูป่าอนุรักษ์ต้นน้ำร่องก่อ ซึ่งเป็นป่านิเวศชุมชนที่ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัย
- โครงการฟื้นใจเมือง อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี ที่ได้เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูท่ารำตังหวายซึ่งเป็นท่ารำโบราณ ผ้าฝ้ายมัดหมี่ย้อมคราม ส่งเสริมให้มีการออกแบบและผลิตที่เหมาะกับยุคสมัย และพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความโดดเด่นทางวัฒนธรรม

นอกจาก SDG11 ด้านเมืองและชุมชนที่ยั่งยืนแล้ว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานียังมีคะแนนที่โดดเด่นใน SDG-17 ด้านการสร้างหุ้นส่วนเพื่อเป้าหมาย (Partnership for the Goals) SDG-2 ด้านการลดปัญหาปากท้อง (Zero Hunger) และ SDG-3 ด้านสุขภาพและสุขภาวะที่ดี (Good Health and Wellbeing)  ส่งผลให้ภาพรวมการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 2 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ติดหนึ่งในสิบ (Top Ten) ของประเทศไทย และอันดับที่ 401-600 ของโลก อีกด้วย

the-Impact-Ranking-2020-ubu-04.jpg

นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการจัดอับดับมหาวิทยาลัยที่มีบทบาทต่อสังคมในครั้งนี้ ตลอดระยะเวลากว่า 3 ทศวรรษแห่งการก่อตั้ง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ดำเนินการตามพันธกิจมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยเป้าหมายที่สำคัญคือการเป็น “มหาวิทยาลัยในดวงใจของชุมชน” และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่จะเป็น “มหาวิทยาลัยชั้นนำในอาเซียนที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและนวัตกรรม”  

ข้อมูลอ้างอิงจาก : https://www.timeshighereducation.com/rankings/

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว

the-Impact-Ranking-2020-ubu-05.jpg

the-Impact-Ranking-2020-ubu-06.jpg

the-Impact-Ranking-2020-ubu-07.jpg

the-Impact-Ranking-2020-ubu-08.jpg

the-Impact-Ranking-2020-ubu-09.jpg