guideubon

 

รอง ผวจ.อุบลฯ ขึ้นผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร 1 ต.ค.60

นิกร-สุกใส-ผวจ-ยโสธร-01.jpg

วันที่ 12 กันยายน 2560 มีรายงานข่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเห็นชอบ แต่งตั้งข้าราชการตำแหน่งบริหารระดับสูง (ผู้ว่าราชการจังหวัด) เป็นการแต่งตั้งจากการสรรหาข้าราชการตำแหน่งบริหารระดับต้น (รองผู้ว่าฯ-รองอธิบดี) 26 ตำแหน่ง ตามที่กระทรวงมหาดไทย เสนอ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด ว่างอยู่ 22 ตำแหน่ง ซึ่งในจำนวนนี้ มี นายนิกร สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ว่าราชาการจังหวัดยโสธร รวมอยู่ด้วย

นิกร-สุกใส-ผวจ-ยโสธร-03.jpg

นายนิกร สุกใส เกิดวันที่ 23 กันยายน 2502 กำหนดเกษียณอายุราชการปี พ.ศ.2562 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ระดับปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร์บัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

นิกร-สุกใส-ผวจ-ยโสธร-02.jpg

เริ่มรับราชการ 1 กุมภาพันธ์ 2527 และดำรงตำแหน่งท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.2545 รับตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัตรัง พ.ศ.2557-2558 และรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.2558-2560 ก่อนจะได้รับการแต่งตั้งล่าสุด เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ในปี พ.ศ.2560 ในลำดับที่ 13 ของประกาศ

สำหรับ การแต่งตั้งข้าราชการตำแหน่งบริหารระดับสูงทั้ง 26 ตำแหน่ง ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ มีดังนี้

1.นายสยาม ศิริมงคล รองผู้ว่าฯสมุทรปราการ เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง

2.นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ รองผู้ว่าฯปราจีนบุรี เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง

3.นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร รองผวจ.ปทุมธานี เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง

4.นายสมคิด จันทมฤก ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการมท.เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง

5.นายธัชชัย สีสุวรรณ รองผู้ว่าฯพิษณุโลก เป็นผู้ว่าฯกำแพงเพชร

6.นายประจญ ปรัชญ์สกุล รองผู้ว่าฯพะเยา เป็นผู้ว่าฯพะเยา

7.นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ รองผู้ว่าฯเพชรบุรี เป็นผู้ว่าฯแพร่

8.นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นผู้ว่าฯลำพูน

9. นายเสถียรพงศ์ มากศิริ รองผวจ.สุพรรณบุรี เป็นผวจ.อุตรดิตถ์

10.นายไกรสร กองฉลาด รองผวจ.เพชรบูรณ์ เป็นผวจ.กาฬสินธุ์

11.นายณรงค์ วุ่นซิ้ว รองผู้ว่าฯนครราชสีมา เป็นผู้ว่าฯชัยภูมิ

12.นายไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ รองผวจ.นครพนม เป็นผวจ.มุกดาหาร

13.นายนิกร สุกใส รองผวจ.อุบลฯ เป็นผวจ.ยโสธร

14.นายรณชัย จิตรวิเศษ รองผู้ว่าฯกาญจนบุรี เป็นผู้ว่าฯหนองคาย

15.พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร รองผวจ.สิงห์บุรี เป็นผวจ.กระบี่

16.นายสุรพร พร้อมมูล รองผู้ว่าฯนราธิวาส เป็นผู้ว่าฯนราธิวาส

17.นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ รองผู้ว่าฯยะลา เป็นผู้ว่าฯพัทลุง

18.นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา รองผวจ.สงขลา เป็นผวจ.ยะลา

19.นายวิชวุทย์ จินโต รองผู้ว่าฯสุราษฎร์ธานี เป็นผู้ว่าฯสุราษฎร์ธานี

20.นายจีระเกียติ ภูมิสวัสดิ์ รองผู้ว่าฯกำแพงเพชร เป็นผู้ว่าฯกาญจนบุรี

21.นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็นผู้ว่าฯชัยนาท

22.นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ รองผู้ว่าฯเลย เป็นผู้ว่าฯตราด

23.นายพัลลภ สิงหเสนี รองผู้ว่าประจวบคีรีขันธ์ เป็นผู้ว่าฯประจวบคีรีขันธ์

24.นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นผวจ.ลพบุรี

25.นายพรพจน์ เพ็ญพาส รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เป็นผู้ว่าฯสระแก้ว

26.นายสุทธา สายวาณิชย์ รองผู้ว่าฯตาก เป็นผู้ว่าฯสิงห์บุรี

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป