guideubon

 

ปิดประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูล ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566

ปิด-เขื่อนปากมูล-1ธค66-01.jpg

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 กองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มีหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด เรื่อง จะดำเนินการปิดบานประตูระบายน้ำ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ว่า

ด้วยเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมเทวา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายสมเพชร สร้อยสระคู เป็นประธานการประชุม ประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นักวิชาการ และผู้แทนภาคประชาชนเข้าร่วม เพื่อหารือพิจารณาบริหารจัดการน้ำเขื่อนปากมูล โดยที่ประชุมมีมติดังนี้

เนื่องจากปัจจุบัน สถานการณ์น้ำในลำน้ำมูล มีระดับน้ำและอัตราการไหลลดลงอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งเป็นช่วงหมดฤดูฝนแล้ว เพื่อเป็นการป้องกันผลกระทบน้ำอุปโภคบริโภค จังหวัดอุบลราชธานี ที่ประชุมจึงมีมติให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ดำเนินการปิดบานประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูล ตามเทคนิคและแนวทางการปฏิบัติของ  กฟผ.  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร ให้ดำเนินการปิดบานประตูระบายน้ำวันที่ 1 ธันวาคม 2566 พร้อมแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ ทราบโดยเร่งด่วนล่วงหน้าเป็นเวลา 3 วัน

ดังนั้น กฟผ. จึงขอรายงานให้จังหวัดอุบลราชธานีรับทราบ ทั้งนี้ กฟผ. ได้มีหนังสือแจ้งให้ส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น และผู้นำท้องที่ ในพื้นที่รับทราบเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องและแจ้งต่อประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบและป้องกันทรัพย์สินต่างๆ ที่อาจได้รับผลกระทบจากการปิดประตูระบายน้ำและเพิ่มระดับเก็บกักน้ำในครั้งนี้ด้วยแล้ว

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511