guideubon

 

นศ. ปวส.สารพัดช่างอุบลฯ ได้ที่ 1 เยาวสตรีไทยดีเด่น ปี 2563 ระดับประเทศ

ขจีวรรณ-ดวงแก้ว-01.jpg

กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศผลการตัดสินผลงานโครงการคัดเลือกเยาวสตรีไทยดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2563 มีผู้ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 24 คน เป็นระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 9 คน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือระดับ ปวช. 12 คน และระดับ ปวส. 3 คน ซึ่ง นางสาวขจีวรรณ ดวงแก้ว นักศึกษาจากวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี ได้รับรางวัลที่ 1 ด้วยคะแนนรวมสุงสุด 89 คะแนน

สำหรับรางวัลเยาวสตรีไทย พิจารณามอบให้กับเยาวชนไทยที่มีความประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี อาทิ มีผลการเรียนดีเด่น วางตนให้เหมาะสม กล้าแสดงออกในสิ่งที่เหมาะควรและไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อชุมชน/สังคม มีความกตัญญูกตเวทิตาต่อบุพการี มีจิตสาธารณะในการช่วยเหลือผู้อื่น/โรงเรียน/ชุมชน โดยมีผลงานเป็นที่ประจักษ์และเป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไป

นางสาวขจีวรรณ ดวงแก้ว นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 1 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี  ได้รับรางวัลที่ 1 โครงการคัดเลือกเยาวสตรีไทยดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2563 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จัดโดยกระทรวงศึกษาธิการ ด้วยคะแนนรวมสุงสุด 89 คะแนน

ขจีวรรณ-ดวงแก้ว-02.jpg

นางสาวขจีวรรณ ดวงแก้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสมกับรางวัลเยาวสตรีดีเด่น โดยมีผลงานและกิจกรรมเด่นๆ ดังนี้

ขจีวรรณ-ดวงแก้ว-03.jpg

ด้านกีฬา การแข่งขันหมากล้อม
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่1 ประเภทคู่ผสม อาชีวศึกษาครั้งที่ 17 (V-GO XVII)
- รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทคู่ผสม การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 14
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภท คู่ผสม การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ระดับชาติ ครั้งที่ 13
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภท คู่ผสม การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 13
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ปรเะเภท คู่ผสม การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ ครั้งที่ 14

ร่วมโครงการอบรมซ่อมและบำรุงคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง
- ครั้งที่ 7 วันพุธที่ 8 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนบ้านยางน้อย ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
- ครั้งที่ 6 วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2562 ณ โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม ตำบลจิกเทิง อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี 
- ครั้งที่ 5 วันที่ 12 กันยายน 2561 ณ โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี 
- ครั้งที่ 4 วันที่ 17 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนบ้านหนองไข่นก ตำบลหนองไข่นก อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

ขจีวรรณ-ดวงแก้ว-05.jpg

ด้านวิชาการ
- เข้าร่วมโครงการ Joined to Vietnamese Camp 2017 ระหว่างวันที่ 12-17 มีนาคม 2560 ณ ประเทศเวียดนาม
- เข้าร่วมโครงการตลาดนัดเปิดโลกผลงานวิจัย ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 23-24 กันยายน 2560 ณ อาคารไปรษณีย์กลาง กรุงเทพมหานคร
- ร่วมนำเสนอผลงาน ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ ระหว่างวันที่ 3-8 พฤษภาคม 2560 ณ ห้างเดอะมอลล์บางกะปิ ประจำปีการศึกษา 2560

ด้านการช่วยเหลือสังคม
- ปฏิบัติหน้าที่รับลงทะเบียนในโครงการ Fix it center ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Thailand 4.0 ณ ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
- ร่วมแพ็คของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จำนวน 300 ชุด โครงการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ปี พ.ศ. 2562 จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 11 กันยายน 2562 ณ อาสนวิหารแม่พระนิรมล จังหวัดอุบลราชธานี

งานด้านจิตอาสา
- จิตอาสาทำความสะอาด ตามโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน วันที่ 25 มกราคม 2561 ณ วัดป่าหนองจิก จังหวัดอุบลราชธานี
- จิตอาสาทำความสะอาด กวาดใบไม้ เก็บขยะรอบบริเวรวัดไชยมงคล จังหวัดอุบลราชธานี
- จิตอาสาช่วยงานวัด ล้างถ้วยล้างจาน ณ วัดวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
- จิตอาสาเก็บขยะ ตามม้านั่ง บริเวรพื้นที่วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี อย่างเป็นประจำสม่ำเสมอ

ขจีวรรณ-ดวงแก้ว-04.jpg

ขจีวรรณ-ดวงแก้ว-06.jpg

ขจีวรรณ-ดวงแก้ว-07.jpg

ขจีวรรณ-ดวงแก้ว-08.jpg

ขจีวรรณ-ดวงแก้ว-09.jpg

ขจีวรรณ-ดวงแก้ว-10.jpg