guideubon

 

ห้ามเข้าออก ชุมชนถนนพนม 1 และ 2 ตั้งแต่ 6-19 ส.ค.64

ห้ามเข้าออก-ชมชนพนม1และ2-01.jpg

ด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน พบผู้ติดเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่ชุมชนถนนพนม 1 และถนนพนม 2 (ซอยพนม 1 และซอยพนม 3) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราซธานี มีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น และมีผู้ที่สัมผัสใกลัชิดผู้ติดเชื้อจำนวนมาก ซึ่งมีความเสียงต่อการแพร่ระบาดของโรคไปสู่พื้นที่อื่นๆ จึงมีความจำเป็นต้องบังคับใช้มาตรการที่เข้มงวดและเร่งด่วน สำหรับพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค เพื่อป้องกันและระงับยับยั้งการระบาดของโรค มิให้แพร่ระบาดออกไปในวงกว้างและเพื่อให้การควบคุมสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิต-19)

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุบลราชธนี จึงกำหนดมาตรการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไรรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่ชุมนถนพนน 1 และถนนพนม 2 (ซอยพนม 1 และซอยพนม 3) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราซธานี ดังนี้

1. ห้ามออกนอกพื้นที่ชุมชนถนนพนม 3 และถนนพนม 2 (ซอยพนม 1 และซอยพนม 3) ตำบลในมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เว้นแต่มีเหตุจำเป็นและได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสาธารณสุข

2. ห้ามออกนอกเคหสถาน เวลา 21.00 น. - 04.00 น. เว้นแต่มีเหตุจำเป็นและได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสาธารณสุข

3. งคการชุมนุมที่สาธารณะหรือนอกเคหสถาน ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป

4. งดจัดกิจกรมทุกประเกท ยกเว้น งานศพ โตยต้องขออนุญาตต่อศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ (ศปก.อ.) ในพื้นที่

5. การจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ในร้านอาหารทั่วไป ร้านข้าวต้ม รถเข็น และแผงลอย งดนั่งรับประทานในร้าน แต่ให้ซื้อกลับไปบริโภคที่บ้าน

6. งตการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอสในพื้นที่

ห้ามเข้าออก-ชมชนพนม1และ2-04.jpg

7. ผู้มีเหตุอันควรสงสัยว่าติดเชื้อ ให้กักตัวอยู่ในเคหสถาน เป็นระยะเวลา 14 วัน และปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าพนักงานควบคุมโรตติดต่อหรือหนักงานเจ้าหน้าที่ฝ้ายสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

ขอความร่วมมือบุคคลภายนอก งตเดินทางเข้าพื้นที่ชุมชนถนนพนม 1 และถนนพนม 2 (ชอยพนม 1 และซอยพนม 3) ตำนลในเมือง อำเภอมืองอุบลราชชานี จังหวัดอุบลราชธานี เว้นแต่มีเหตุจำเป็นและได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสาธารณสุข และให้ผู้ที่ได้รับอนุญาตเข้า - ออก พื้นที่ชุมชนถนนพนม 1 และถนนพนม 2 (ซอยพนม 1 และซอยพนม 3) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จัดทำข้อมูลการเดินทางของตนเองให้ชัดเจน โตยลงทะเบียนผ่านทางแอพพิเคชั่น หรือวิธีการอื่นใดที่ทางราชการกำนด หรือเป็นการดำเนินการของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ มีความผิตตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และมีความผิดตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปิ หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ แล้วแต่กรณี

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 6-19 สิงหาคม 2564

ห้ามเข้าออก-ชมชนพนม1และ2-02.jpg
ห้ามเข้าออก-ชมชนพนม1และ2-03.jpg